Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 31

Karai Kasang Hte Arau Hkawm Sa Ga

Select an Audio Recording
Karai Kasang Hte Arau Hkawm Sa Ga
Yu Na Ni

(Mihka 6:8)

 1. 1. Shagrit shanem myit madun let,

  Karai hte rau hkawm sa ga.

  Sadi dung tsawra myit hpe madun let,

  Karai hpe shamyet shanat.

  Shi a n-gun atsam hte nang hpe

  Shadaw shangang ya nga.

  Karai Mungga hpe hkan sa ga.

  Lam madun ai hku hkan nang.

 2. 2. Chyoi pra san seng ai myit rawng let,

  Karai hte rau hkawm sa ga.

  Chyam dinglik lam ni kade ram law tim,

  Hkam jan lu hkra karum ya.

  Shagrau sha-a ging ai lam ni hte

  Teng man ai lam ni hpe,

  Matut myit sawn sumru nga let,

  Karai hte rau hkawm nga ga.

 3. 3. Kabu gara myit madun let,

  Karai hte rau hkawm sa ga.

  Shi jaw ai kumhpa hte shaman chyeju,

  Matut manu shadan ga.

  Masin salum kaw na kabu let,

  Shakawn shagrau nga ga.

  Karai hte rau hkawm sa ai lam,

  Masha yawng chye hkra madun.

(Nin 5:24; 6:9; Hpl 4:8; 1 Tm 6:6-8 ni hpe mung yu u.)