Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 19

Madu A Shana Shat Sha Poi

Select an Audio Recording
Madu A Shana Shat Sha Poi
Yu Na Ni

(Mahte 26:26-30)

 1. 1. Yehowa, sumsing lamu na Wa,

  Chyoi pra htum ai ndai shana!

  Tsawra myit, nyan hpaji hpe madun na matu,

  Moi kaw na nang myit dawdan da.

  Shalai wa ai sagu kasha gaw

  Masha ni hpe shalawt ya wa.

  Tsaban ni lai ai hpang, gawng malai sai hkaw ya.

  Myihtoi ga hpe jahpring shatsup ya.

 2. 2. Grai manu dan ai sak jaw lam hpe

  Muk hte tsabyi, myit dum shangun.

  Madu Hkristu majaw hkye hkrang ai lam lu wa.

  Myit mada lam anhte lu la.

  Myit Dum Poi hpe matut galaw let,

  Chyeju dum ai lam madun ga.

  Kasha a si hkam ai gawng malai a jaw e,

  Anhte yawng si ai kaw na lawt sai.

 3.  3. Kahkyin gumdin let Wa a shawng de,

  Saw shaga ai de anhte sa.

  Hkristu a sak jaw lam, tsawra myit grai dan dawng.

  Nang hte Kasha hpe shagrau ai.

  Madu a Shana Shat Sha Poi gaw

  Anhte hpe n-gun lu shangun.

  Hkristu lam matsun ai hku anhte hkan sa yang,

  Htani htana asak lu la na.

(Luk 22:14-20; 1 Ko 11:23-26 ni hpe mung yu u.)