Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 108

Karai A Sadi Dung Ai Tsawra Myit

Select an Audio Recording
Karai A Sadi Dung Ai Tsawra Myit
Yu Na Ni

(Esaia 55:1-3)

 1. 1. Karai gaw tsawra myit!

  Karai tsaw myit anhte hkamsha.

  Shi a manu dan Kasha hpe

  Masha yawng a matu sak jaw.

  Htani htana asak lu na

  Kabu hpa myit mada lam jaw.

  (CHORUS)

  Hka hpang gara nga ai ni

  Manu n jaw ra ai sha

  Asak hka sa lu marit.

  Karai tsaw myit hkamsha.

 2. 2. Karai gaw tsawra myit!

  Magam bungli hte shi madun.

  Moi kaw na tsawra myit madun,

  Yesu hpe hkawhkam aya tang.

  Karai a Mungdan du sana,

  Yaw shada lam hpring tsup wa na.

  (CHORUS)

  Hka hpang gara nga ai ni

  Manu n jaw ra ai sha

  Asak hka sa lu marit.

  Karai tsaw myit hkamsha.

 3.  3. Karai gaw tsawra myit!

  Tsawra chye wa hkra shadut ya.

  Lam matsun ni hkan sa lu hkra

  Grit nem ai ni hpe karum ya.

  Karai hpe hkrit hkungga myit hte

  Hkaw tsun magam hta shang lawm ga.

  (CHORUS)

  Hka hpang gara nga ai ni

  Manu n jaw ra ai sha

  Asak hka sa lu marit.

  Karai tsaw myit hkamsha.

(Shk 33:5; 57:10; Ehp 1:7 ni hpe mung yu u.)