Lawt A Madu Jan Hpe Dum Nga Mu

Lai wa sai shaning 2,000 daram hta Yesu sadi jaw wa ai lam gaw grai ahkyak ai. Brian hte Gloria gaw Yesu sadi jaw wa ai shoihpa kaw nna, shan a dinghku hpe makawp maga wa ai lam yu yu u.

Lawt A Madu Jan Hpe Dum Nga Mu​—⁠Daw 1

Dai ni aten na Hkristan kung dinghku ni gaw Karai Kasang hpe sadi dung na hte lusu hkra shakut na ngu ai lahkawng a lapran gara hku byin taw nga ai kun?

Lawt A Madu Jan Hpe Dum Nga Mu​—⁠Daw 2

Wenyi myi hpe gara lam gaw n mu mat shangun nna, akyang lailen tsang madang ni, wenyi tsang madang ni hpe hpa gaw shayawm mat shangun ai kun?

Lawt A Madu Jan Hpe Dum Nga Mu​—⁠Daw 3

Yesu gaw anhte hpe ndai mabyin kaw nna sharin la na matu tsun wa ai. Lawt a madu jan gaw jahten hkrum na lam hpe lata wa ai. Anhte gaw dai zawn byin mayu na n re.