Jet Ai Tsaw Myit Gaw Hpa Rai Ta?

Sumtsaw sumra hte seng ai laili laika ni gaw kalang lang yawn hkyen ai hte sha ngut mat ai. Teng sha nga yang, jet ai tsaw myit gaw Chyum Laika npawt tara ni hta madung nga ai re.

Jet Ai Tsaw Myit Gaw Hpa Rai Ta?​—⁠Ga Nhpaw

Hkungran na matu, yaw shada nna sumtsaw ga tsun ai htung lailen law law nga tim, ndai video gaw Chyum Laika npawt tara ni kaw nna, anhte yawng akyu hkam sha lu hkra karum ya na re.

Jet Ai Tsaw Myit Gaw Hpa Rai Ta?

Hkristan ni hpe kaja ai ningrum ningtau lata lu hkra, Chyum Laika npawt tara ni gaw karum ya ai. Hkungran ngut ai hpang, langai hte langai jet ai tsaw myit hte tsaw ra nga na matu mung karum ya ai.