Content de lai

“Oh Yehowa, Ngai Nang Hpe Kam Hpa Nga Nngai”

Lam amyu myu hku nna makam masham hte sadi dung ai lam hpe chyam dinglik hkrum wa tim, Hezekia gaw gara hku awng dang wa ai kun? Shi a aten na masha hte dai ni aten na Yehowa a mayam ni yawng a matu, gara kasi ningli hpe jahkrak wa ai hpe yu yu ga.