Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Sharin Shaga Ai Lam​—⁠Karai Kasang Madun Ai Tsawra Myit

Sharin Shaga Ai Lam​—⁠Karai Kasang Madun Ai Tsawra Myit

“Yehowa gaw tsawra ai ni hpe sharin shaga ai.”​—⁠HEBRE 12:6, NW.

Mahkawn: 123, 86

1. Chyum Laika hta sharin shaga ai hte seng nna gara hku tsun da ai kun?

SHARIN shaga ngu ai ga si hpe na ai shaloi nang hpa hpe myit ai kun? Masha law malawng gaw, dam jaw ai ngu myit ma ai. Raitim, dai hta grau nna lawm ai. Chyum Laika hta, sharin shaga ai gaw anhte a matu kaja nna, kalang lang rai yang, dai hpe machye machyang, nyan hpaji, tsawra myit hte prat hte seng ai lam ni hte ginrun nna tsun ai. (Ga Shagawp 1:2-7; 4:11-13) Karai Kasang a sharin shaga ai lam gaw, anhte hpe tsawra nna htani htana asak hkrung shangun mayu ai hpe madun nga ai re. (Hebre 12:6) Karai Kasang sharin shaga ai lam hta, kalang lang rai yang, dam jaw ai lam lawm ai raitim, mazut ai (sh) laja lana hkra machyi shangun ai lam n nga ai. Sharin shaga ai ngu ai ga si a lachyum hta, hpaji jaw ai lam lawm ai. Kanu kawa ni gaw shanhte tsawra ai ma hpe hpaji jaw ai lam hte bung ai.

2, 3. Sharin shaga ai lam hta hpaji jaw ai hte dam jaw ai lam gara hku lawm ai kun? (Ndai sumhpa shawng na sumla hpe yu u.)

2 Ndai ga shadawn hpe myit yu u. Jawni ngu ai ma gaw, nta kata hta bawlung ginsup nga ai. Shi kanu ndai hku tsun ai: “Jawni, nta kata hta bawlung n mai ginsup ai yaw. Lama ma hpe hkra nna ga mat na.” Raitim, kanu a ga hpe n madat nna matut  ginsup taw nga ai. Bawlung gaw, nampan di bu hpe hkra nna, di bu ga mat ai. Jawni hpe sharin shaga na matu, shi kanu hpa galaw wa ai kun? Jawni galaw ai lam gaw, hpa majaw shut ai lam hpe sang lang dan nna sharin shaga wa ai. Kanu kawa ni a ga gaw rap ra ai majaw madat mara ra ai. Dai hku madat ai gaw shi a matu kaja ai hpe kanu gaw chye shangun mayu ai. Dai hpe Jawni chye na na matu, dam jaw ai hku nna shi a bawlung hpe zing kau ya ai. Dai majaw, Jawni myit n pyaw ai. Raitim, kanu kawa a ga n madat yang, hpa byin wa na hpe myit dum na matu shi hpe karum ya ai.

3 Hkristan ni hku nna, anhte mung Karai Kasang a nta masha ni re. (1 Timohti 3:15) Anhte a Kawa Yehowa gaw jaw ai, shut ai hte seng nna dawdan ya mai ai. Anhte shi a ga n madat yang, anhte hpe shi sharin shaga mai ai. Lama na, anhte galaw shut mat ai majaw, n kaja ai akyu nga wa yang, Yehowa a ga madat ai gaw grai ahkyak ai lam hpe myit dum na matu shi a tsawra myit lawm ai sharin shaga ai lam gaw karum ya lu ai. (Galati 6:7) Karai Kasang gaw anhte hpe grai tsawra nna anhte jamjau hkrum na hpe n ra sharawng ai.​—⁠1 Petru 5:6, 7

4. (a) Gara hku shaman ya ai hpe Yehowa ra sharawng ai kun? (b) Ndai sumhpa hta hpa lam ni hpe bawng ban mat na kun?

4 Chyum Laika hta madung tawn nna anhte sharin shaga yang, ma langai (sh) Chyum ga sharin langai hpe Hkristu a sape byin wa hkra karum ya lu na re. Chyum ga sharin ni hpe, ‘Yesu anhte hpe hkang da mada yawng hte hpe hkan shadik lu’ hkra hte teng man ai tara hpe sharin ya lu hkra, Chyum Laika hpe anhte akyu jashawn ai. (Mahte 28:19, 20; 2 Timohti 3:17) Shanhte hpe shaman shakyang ya na matu, Yehowa ra sharawng ai. Rai yang, shanhte mung kaga ni hpe Hkristu a sape byin wa hkra karum ya lu na re. (Titu 2:11-14 hpe hti u.) Ya, ahkyak ai ndai ga san masum hpe bawng ban mat ga: (1) Karai Kasang a sharin shaga ai lam gaw anhte hpe tsawra ai lam gara hku madun nga ai kun? (2) Karai Kasang a sharin shaga ai lam hkrum wa ai ni kaw nna anhte hpa sharin la lu ai kun? (3) Yehowa hte shi a kasha Yesu a sharin shaga ai lam hpe anhte gara hku kasi la lu na kun?

Karai Kasang Gaw Tsawra Myit Hte Sharin Shaga

5. Yehowa anhte hpe tsawra ai lam, shi a sharin shaga ai kaw nna, gara hku chye lu ai kun?

5 Yehowa gaw anhte hpe tsawra ai majaw, shading sharai ya nna hpaji jaw ai, shaman ya ai. Shi hte ni htep shangun mayu nna, htani htana asak hkrung shangun mayu ai. (1 Yawhan 4:16) Shi gaw anhte hpe jahpoi asawng ai lam, manu n dan ai ngu hkamsha shangun ai lam galoi mung n galaw ai. (Ga Shagawp 12:18) De a malai, Yehowa gaw anhte a kaja ai atsam ningja ni hpe myit maju jung nna, wanglu wanglang lata lu na ahkang jaw ai. Chyum Laika, anhte a laili laika ni, kanu kawa ni (sh) myitsu salang ni hku nna anhte lu la ai sharin shaga ai lam ni gaw,  Yehowa a tsawra myit madun ai lam re ai hpe nang mu ai kun? Anhte n sadi hkrup nna mara galaw ai hpe, myitsu salang ni gaw tsawra myit hte shading sharai ya ai shaloi, anhte hpe tsawra ai Yehowa a tsawra myit hpe shanhte kasi la nga ai re.​—⁠Galati 6:1.

6. Sharin shaga ai lam hta, ahkaw ahkang dawm la ai lam lawm yang pyi, Karai a tsawra myit hpe gara hku mu lu ai kun?

6 Kalang lang, sharin shaga ai ngu ai hta, sharin achyin ya ai hta n-ga lawm ai. Marai langai ngai, mara kaba galaw hkrup yang, nawku hpung hta na lit nkau hpe gun hpai na matu atsam n hpring sai. Ndai zawn byin yang pyi, sharin shaga ai lam gaw Karai a tsawra myit hpe madun ai. Ga shadawn, Chyum Laika hkaja ai, sawn sumru ai hte akyu hpyi ai lam hta, aten grau la ra na hpe shi chye na hkra karum ya ai. Ndai lam ni galaw ai gaw, wenyi lam hta grau kaja wa hkra shi hpe karum ya lu ai. (Shakawn 19:7) Aten ni na wa yang, dawm la hkrum ai ahkaw ahkang ni hpe bai lu wa na re. Nawku hpung kaw nna marai langai ngai shapraw hkrum yang pyi, nawku hpung hpe n kaja ai lam kaw nna makawp maga ya ai majaw, Yehowa a tsawra myit hpe mu lu ai. (1 Korinhtu 5:6, 7, 11) Karai Kasang a sharin shaga ai lam gaw galoi mung tara rap ra ai majaw, shapraw hkrum ai wa hpe, shi a mara kade daram kaba ai hpe chye hkra karum ya lu ai. Shi myit malai lu na matu mung, karum ya lu ai.​—⁠Kasa 3:19, 20.

Yehowa A Sharin Shaga Ai Lam Gaw Anhte Hpe Akyu Jaw

7. Shebna gaw kadai rai nna, n kaja ai gara myit jasat shi hta nga wa ai?

7 Sharin shaga ai gaw kade daram ahkyak ai hpe chye na hkra, Yehowa a sharin shaga ai lam hkrum wa ai marai lahkawng a lam hpe hkaja yu ga. Langai gaw Hkawhkam Hezekia aten hta asak hkrung wa ai Shebna rai nna, kaga langai gaw ya aten na anhte a hpunau Graham re. Shebna gaw Hkawhkam Hezekia a “nta ntsa e up ai” wa mai byin ai rai nna, shi hta ahkaw ahkang law law nga na re. (Esaia 22:15) Raitim, Shebna gaw gumrawng wa nna, shi a hpung shingkang kaba na matu shakut wa ai. Grai manu hpu ai lup hpe gaw da nna, “arawng sadang leng ni” jawn wa ai.​—⁠Esaia 22:16-18.

Anhte gaw shagrit shanem nna anhte a myit jasat hpe sharawng awng let galai shai yang, Karai Kasang shaman chyeju jaw na re (Laika pang 8-10 hpe yu u)

8. Shebna hpe Yehowa gara hku sharin shaga wa ai kun? Hpa byin wa ai kun?

 8 Shebna gaw shi a hpung shingkang kaba na matu sha myit ai majaw, Yehowa gaw shi a lit hpe Eliakim hpe jaw kau ai. (Esaia 22:9-21) Yerusalem hpe Asuri Hkawhkam Senahkerib gasat na matu sa wa shaloi hta byin wa ai re. Senahkerib gaw Yuda ni hpe jahkrit shama na matu, Hkawhkam Hezekia hpe asum jaw shangun na matu, hpyen dap kaba hte hpawn hpyen du ni hpe shangun dat ai. (2 Hkawhkam 18:17-25) Hezekia gaw shanhte hte hkrum na matu, Eliakim hte marai lahkawng hpe shangun dat ai. Dai kaw nna langai gaw, Shebna re. Ya gaw, amu madu sha rai mat sai. Shebna gaw shagrit shanem na matu, shi hkum shi myit daw hten ai baw n byin na matu, sharin la wa na hpe ndai kaw nna anhte chye lu ai. Shagrit shanem let, grau madang nem ai shara hpe hkap la wa ai. Shebna hta byin wa ai lam kaw nna sharin la lu ai lam masum nga ai.

9-11. (a) Shebna kaw nna gara ahkyak ai lam ni hpe sharin la lu ai kun? (b) Shebna hpe Yehowa mu mada ai lam hte seng nna nang gara hku hkamsha ai kun?

9 Langai, “Gumrawng gumtawng ai gaw, hten byak ai a shawng e” rai nga ai hpe, ahkang aya dawm la hkrum ai Shebna a mabyin kaw nna chye lu ai. (Ga Shagawp 16:18) Nawku hpung hta anhte laksan ahkaw ahkang ni lu da yang, kaga ni gaw anhte hpe ahkyak ai ni ngu nna shadu na re. Dai hku rai yang, anhte matut nna shagrit shanem na kun? Anhte hta nga ai atsam ni hte anhte awng dang lu ai lam ni gaw, Yehowa a majaw sha re ai hpe dum ra ai. (1 Korinhtu 4:7) Kasa Pawlu ndai hku tsun wa ai: ‘Dai rai nna, kadai mung tinang hkum hpe shadawn sharam ai hta nau wa n rai dum ai sha, mai myit ai lam chyu sha myit nga n ga, ngai tsun dat nngai.’​—⁠Roma 12:3.

10 Lahkawng, Shebna hpe Yehowa laja lana sharin shaga wa ai gaw, Shebna hpe n galai shai lu ai masha hku nna Yehowa n mu mada wa ai majaw rai na re. (Ga Shagawp 3:11, 12) Laksan ahkaw ahkang dawm la hkrum ai ni a matu, sharin la lu ai lam re. Masin pawt nna myit daw na malai, matut nna Yehowa hpe kaja htum sak jaw lu ai. Sharin shaga ai lam hpe, Yehowa a tsawra myit madun ai lam hku nna mu madu mai ai. Shagrit shanem ai ni hpe Yehowa shaman chyeju jaw na hpe dum u. (1 Petru 5:6, 7 hpe hti u.) Anhte gaw ga kagam zawn kya nna, shagrit shanem ai nga yang, Yehowa a sharin shaga ai lam gaw anhte hpe ra ang ai hku hkrang shapraw ya lu ai.

11 Masum, Shebna hpe Yehowa mu mada ai lam kaw nna, manu dan ai lam langai hpe sharin la lu ai. Yehowa sharin shaga ai gaw mara hpe shi n ju ai lam madun ai re. Raitim, mara galaw ai wa hpe matut nna tsawra ai hpe mung madun nga ai re. Yehowa gaw, masha a kaja ai lam hpe yu ai. Nang gaw kanu kawa, (sh) myitsu salang rai yang, Yehowa a sharin shaga ai lam hpe kasi la na kun?​—⁠Yuda 22, 23.

12-14. (a) Yehowa sharin shaga ai lam hpe nkau mi gara hku htang ai kun? (b) Karai a Mungga gaw hpunau langai a myit jasat hpe gara hku galai shai ya ai kun? Hpa akyu lu wa ai kun?

12 Nkau mi gaw sharin shaga hkrum ai shaloi, myit machyi nna, Karai Kasang hte mung, nawku hpung hte mung tsan gang mat ai gaw yawn hpa re. (Hebre 3:12, 13) Dai majaw, shanhte hpe kadai mung n karum ya lu sai kun? N re. Shapraw hkrum nna, bai hkap la hkrum ai Graham a mahkrum madup hpe myit yu ga. Shi gaw, zuphpawng n lung, hkaw tsun mung n sa ai. Myitsu salang langai gaw shi hte hku hkau na matu shakut wa ai. Dai hpang, Graham gaw shi hpe Chyum Laika sharin ya na matu, myitsu salang hpe hpyi shawn wa ai.

13 Myitsu salang ndai hku tsun ai: “Graham a manghkang langai gaw gumrawng ai lam re. Shi hpe tara jeyang ai shaloi lawm ai myitsu salang ni hpe, mara mu nga ai. Dai  majaw, gumrawng ai hte seng ai Chyum daw ni hpe arau hkaja wa ai. Graham gaw Karai a Mungga re ai pat hta shi hkum shi asan sha mu wa ai. Shi mu wa ai hpe shi n ra ai. Akyu gaw mau na zawn re. Gumrawng ai ngu ai ‘hpuntawng’ a majaw, shi a ningmu sin mak nga ai hpe shi hkap la wa ai hpang, manghkang gaw shi nan re ai hpe chye wa ai. Dai majaw, masa lam ni grau kaja hkra alawan galai shai kau ai. Hkristan zuphpawng ni hpe shi ayan lung wa ai. Karai a Mungga hpe myit rawt let hkaja nna shani shagu akyu hpyi ai akyang nga hkra galaw wa ai. Dinghku a baw hku nna wenyi lam hta woi awn ra ai lit hpe hkap la wa ai. Dai majaw, shi madu jan hte ma ni mung grai pyaw ma ai.”​—⁠Luka 6:41, 42; Yaku 1:23-25.

14 Myitsu salang ndai hku bai tsun ai: “Lani mi hta, nye salum hkra mat ai lam hpe Graham tsun wa ai. ‘Teng man ai lam hpe chye wa ai gaw shaning grai na sai. Ningshawng pyi galaw wa ai. Raitim, ya she Yehowa hpe tsawra ai ngu, myit madung hte tsun lu sai’ ngu shi tsun ai.” Dai hpang kade nna yang, zuphpawng ni hta Mic (microphone) ladawn na matu lit lu wa ai. Dai lit lu wa ai majaw shi grai kabu ai. Myitsu salang ndai hku tsun ai: “Karai Kasang sharin shaga ya ai lam hpe hkap la nna, shagrit shanem na nga yang, shaman chyeju ni lu na hpe shi a mahkrum madup gaw sharin ya ai.”

Sharin Shaga Ya Ai Shaloi Karai Kasang Hte Hkristu Hpe Kasi La U

15. Anhte a sharin shaga ai lam akyu nga na matu hpa galaw ra ai kun?

Nang shagrit shanem ai hpe kaga ni mu yang, na a sharin shaga ai lam hpe hkap la na matu, grau loi shangun na re

15 Kaja ai sara langai byin na matu gaw, kaja ai jawngma shawng byin ra ai. (1 Timohti 4:15, 16) Dai hte maren, kaga ni hpe sharin shaga na matu nang hpe Yehowa akyu jashawn ai nga yang, shagrit shanem ra nna Yehowa a lam matsun hpe na a prat hta hkan sa ra ai. Nang shagrit shanem ai hpe kaga ni mu yang, nang hpe hkungga na re. Na a sharin shaga ai lam hpe hkap la na matu mung, grau loi shangun na re. Yesu a kasi ningli kaw nna anhte sharin la mai ai.

16. Tang du ai sharin shaga ai lam hte seng nna Yesu kaw nna anhte hpa sharin la lu ai kun?

16 Yesu gaw, hkan sa na matu grai yak ai shaloi hta pyi, Kawa a ga hpe madat wa ai. (Mahte 26:39) Shi a sharin achyin ai lam ni hte nyan hpaji gaw, shi Kawa kaw nna re ai hpe tsun wa ai. (Yawhan 5:19, 30) Yesu gaw, shagrit shanem nna madat mara ai. Dai lam gaw matsan dum chye ai sara langai byin na matu shi hpe karum ya ai. Myit ding man ai masha ni gaw, shi makau hta nga lu ai majaw kabu ma ai. (Mahte 11:29 hpe hti u.) Yesu a tsawra myit lawm ai ga ni gaw, myit daw hten ai ni, gawng kya ai ni hpe n-gun lu shangun ai. (Mahte 12:20) Shada da kadai grau kaba ai hte seng nna, shi a sape ni dang rang hkat nga ai shaloi, shi matut nna myit galu wa ai. Tsawra myit hte sape ni hpe shading sharai ya wa ai.​—⁠Marku 9:33-37; Luka 22:24-27.

17. Nawku hpung akyu hkamsha na matu myitsu salang ni hpe gara atsam ningja ni gaw karum ya na kun?

17 Myitsu salang ni gaw Chyum Laika hpe npawt tawn nna sharin shaga ai shaloi, Hkristu hpe kasi la ra ai. Dai lam hku nna, Yehowa hte Yesu a lam matsun hpe ra sharawng ai lam shanhte madun ai. Kasa Pawlu  ndai hku ka wa ai: “Nanhte hpe ap da ai Karai Kasang a sagu hpung hpe rem nga mu. Hpaawn ni hku nna magam gun nga u. Lit nga ai majaw n re ai sha, Karai Kasang a man e sharawng awng let galaw nga u. N tara ai lam hku amyat lu mayu ai majaw n re ai sha, shawang myit hte galaw nga mu. Karai Kasang madu ai masha ni hpe, laja lana n re ai sha, sagu hpung a shawng hta kasi ningli tai nga u.” (1 Petru 5:2-4, NW) Myitsu salang ni gaw, Karai Kasang hte Hkristu hpe npu taw ai nga yang, shanhte hte shanhte woi awn nga ai ni mung, akyu hkamsha na re.​—⁠Esaia 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Kanu kawa ni hpa galaw na hpe Yehowa myit mada ai kun? (b) Karai Kasang gaw kanu kawa ni hpe gara hku karum ya ai kun?

18 Dinghku hta sharin shaga ai lam, shaman shakyang ai lam hte seng nna gaw gara hku kun? Dinghku a baw ni hpe Yehowa ndai hku tsun ai: “Nanhte a kasha ni hpe masin hkum shapawt myit: dai Madu a sharin achyin ai hte daru shadum ai lam hta, shanhte hpe bau maka nga mu.” (Ehpesu 6:4) Shaman shakyang ai hte sharin shaga ai lam gaw kaja wa ra ai kun? Ga Shagawp 19:18 hta anhte ndai hku hti lu ai: “Myit mada shara naw nga yang, tinang kasha hpe sharin u; Shi akyu hten hkra, matsan hkum dum et.” Ma ni hpe sharin shaga na matu kanu kawa ni hpe Yehowa lit jaw da ai. Lama na, sharin shaga ai lam n nga yang, Yehowa kaw jahpan dan ra na re. (1 Samuela 3:12-14) Kanu kawa ni gaw akyu hpyi nna, Mungga hte chyoi pra ai wenyi lam matsun hpe kamhpa na nga yang, shanhte ra nga ai nyan hpaji hte n-gun atsam hpe Yehowa jaw na re.​—⁠Yaku 1:5 hpe hti u.

Htani Htana Ngwi Pyaw Na Lam Hpe Sharin La U

19, 20. (a) Karai Kasang a sharin shaga ai lam hpe hkap la yang hpa shaman chyeju ni lu la na kun? (b) Hpang na sumhpa hta hpa lam hpe hkaja mat na kun?

19 Karai Kasang sharin shaga ai lam hpe hkap la nna, Yehowa hte Yesu a sharin shaga ai ladat hpe kasi la na nga yang, shaman chyeju grai law hkra lu la na re. Anhte a dinghku hta, nawku hpung hta simsa lam lu na re. Anhte yawng mung, tsawra hkrum ai, manu dan ai, shim lum ai ngu hkamsha na re. Ndai simsa lam hte ngwi pyaw lam hpe, htawm hpang hta grau nna hkamsha lu na re. (Shakawn 72:7) Anhte a Kawa Yehowa hte arau, ngwi pyaw simsa nna kahkyin gumdin ai dinghku hta, htani htana arau nga lu na matu, Yehowa a sharin shaga ai lam gaw shaman shakyang ya ai. (Esaia 11:9 hpe hti u.) Ndai lam hpe anhte myit dum yang, sharin shaga ai lam gaw, Karai madun ai tsawra myit re ai hpe atsawm sha chye na lu na re.

20 Hpang na sumhpa hta, dinghku hte nawku hpung hta sharin shaga ai lam hte seng nna grau hkaja lu na re. Tinang hkum tinang gara hku sharin shaga mai ai lam hpe hkaja mat na re. Sharin shaga hkrum ai majaw, hkamsha ai hkra machyi ai lam hta, grau sawng ai hkra machyi ai lam hpe, gara hku koi lu na lam hkaja mat na re.