Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Hkaja Na Sumhpa 12

Kaga Ni A Hkamsha Lam Hpe Chye Na Ya U

Kaga Ni A Hkamsha Lam Hpe Chye Na Ya U

“Nanhte nlang hte . . . myit tau ya nga u.”​—⁠1 PE 3:8, NW.

Mahkawn 90 Shada Da N-gun Jaw Ga

Sumhpa Hta Lawm Ai Lam *

1. 1 Petru 3:8 hta tsun da ai hte maren, anhte a makau grup-yin hta nga ai masha ni gaw anhte hpe chye na ya nna anhte a akyu hpe myit ya ai nga yang hpa majaw anhte kabu ai kun?

ANHTE a makau grup-yin hta nga ai masha ni gaw, anhte hpe chye na ya nna anhte a akyu hpe myit ya yang, anhte grai kabu ga ai. Anhte a myit mang lam hte hkamsha lam hpe chye na na matu, anhte a shara hta shang nna shanhte myit ya ai. Anhte karum n hpyi shi yang pyi, anhte a ra kadawn ai lam hpe chye nna karum madi shadaw ya ai. Anhte hpe “myit tau ya ai”  * lam madun ai ni hpe grai chyeju dum ga ai.​—⁠1 Petru 3:8, NW hpe hti u. *

2. Myit tau ya ai lam madun na matu hpa majaw yak ai kun?

2 Hkristan ni hku nna, kaga ni hpe myit tau ya ai lam anhte madun mayu ga ai. Raitim, dai hku galaw na matu gaw yak ai. Hpa majaw kun? Anhte gaw n hkum tsup ai majaw re. (Rom 3:23) Tinang a matu sha myit chye nna, kaga ni hte seng ai lam hpe myit ya na matu yak chye ai. Ngut nna, nga kaba wa ai masa lam ni (sh) hkrum wa ai masa lam ni a majaw mung yak chye ai. Dai hta n-ga, anhte a makau grup-yin na masha ni a myit jasat mung, shingkang ka-up chye ai. Ndai hpang jahtum na nhtoi ni hta, masha law law gaw kaga ni a hkamsha lam hpe chye na ya ai lam n nga sai. “Tinang hkum hpe tsaw ra ai ni” rai ma ai. (2 Tm 3:1, 2) Kaga ni hpe myit tau ya na matu yak chye ai masa lam ni hpe tawt lai lu hkra anhte hpe hpa gaw karum ya na kun?

3. (a) Kaga ni hpe grau nna myit tau ya chye hkra gara hku galaw mai na kun? (b) Ndai sumhpa hta gara lam hpe bawngban mat na kun?

3 Yehowa Karai Kasang hte Yesu Hkristu hpe kasi la na nga  yang, kaga ni hpe grau nna myit tau ya chye na re. Yehowa gaw tsawra ai myit rai nna, kaga ni hpe chye na ya ai hta mung kaja htum kasi madun wa ai. (1 Yh 4:8) Yesu gaw, shi Kawa a atsam ningja ni hpe htep lahti kasi la wa ai. (Yhn 14:9) Mungkan ga hta nga ai shaloi, matsan dum myit hpe shi tatut madun wa ai. Ndai sumhpa hta, Yehowa hte Yesu gaw kaga ni hpe myit tau ya ai lam gara hku madun wa ai hpe shawng nnan bawngban mat na re. Dai hpang, shan a kasi ningli ni hpe anhte gara hku kasi la mai ai lam mung bawngban mat na re.

Kaga Ni Hpe Chye Na Ya Ai Lam Madun Wa Ai Yehowa A Kasi Ningli

4. Esaia 63:7-9 hta Yehowa gaw shi a mayam ni hte seng nna chye na ya ai lam hpe gara hku madun dan ai kun?

4 Yehowa gaw, shi a mayam ni a hkamsha lam hpe chye na ya ai lam Chyum Laika hta tsun da ai. Ga shadawn, Israela ni mayak mahkak ni hkrum ai shaloi, Yehowa gara hku hkamsha ai hpe myit yu u. “Shanhte nni nkri hkrum shagu hta, shi mung nni nkri dum” ai ngu Chyum Laika hta tsun da ai. (Esaia 63:7-9 hpe hti u.) Hpang hta, shi a amyu masha ni n tara ai lam ni hkrum yang, shi mung hkrum ai zawn hkamsha ai ngu myihtoi Zehkaria hku nna tsun dan wa ai. Shi a mayam ni hpe Yehowa ndai hku tsun ai: ‘Nanhte hpe hkra ai wa gaw, nye a myi sha hpe hkra ai.’ (Zeh 2:8) Shi a amyu masha ni hte seng nna Yehowa chye na ya ai lam hpe dai ga si kaw nna chye lu ai.

Yehowa gaw Israela ni hpe matsan dum ai majaw Egutu mung a mayam prat kaw nna shalawt ya (Laika pang 5 hpe yu u)

5. Yehowa gaw shi a mayam ni mayak mahkak hkrum ai shaloi tatut karum ya wa ai lam hpe ga shadawn tsun dan u. 

5 Yehowa gaw shi a mayam ni mayak mahkak hkrum ai shaloi, matsan dum ai sha n-ga, tatut karum ya wa ai. Ga shadawn, Egutu mung hta Israela ni mayam hku nna jamjau hkrum ai shaloi, Yehowa gaw shanhte a hkamsha lam hte hkra machyi ai lam hpe chye na ya nna, shanhte hpe shalan shabran ya wa ai. Mawshe hpe Yehowa ndai hku tsun ai: “Nye a amyu hkrum ai ru tsang lam hpe ngai azin ayang mu se ai rai nna, . . . hkrap sharung ai nsen hpe ngai na ya ma se ai: . . . shanhte hkrum ai nni nkri hpe ngai chye nga nngai: shanhte hpe Egutu masha ni a lata na hkye hkrang la na.” (Pru 3:7, 8) Yehowa gaw shi a amyu masha ni hpe matsan dum ai majaw, mayam prat kaw nna shalawt dat ya ai. Tsa ban shaning ni lai mat wa ai hpang, Ga Sadi Tawn Da Ai Mungdan hta Israela ni hpe hpyen ni sa gasat ma ai. Yehowa gara hku bai htang wa ai kun? “Shanhte hkrum sha ai nni nkri hte dip gamyet sha hkrum ai madai  sharung nsen ni a majaw dai Madu shanhte hpe matsan dum la wu ai.” Yehowa gaw shi a amyu masha ni hpe kalang bai matsan dum wa nna, shanhte hpe karum ya na matu galaw wa ai. Shi gaw, Israela ni hpe hpyen ni a lata kaw nna hkye la na matu tara agyi ni hpe shangun dat ai.​—⁠Trg 2:16, 18, JCLB.

6. Marai langai ngai a myit mang ai lam gaw shut taw yang pyi, Yehowa gaw chye na ya ai hpe gara hku madun wa ai lam ga shadawn tsun dan u. 

6 Yehowa gaw shi a amyu masha ni a myit mang ai lam shut nga tim pyi, shanhte hpe chye na ya ai lam madun wa ai. Yona a mabyin hpe myit yu ga. Ninewe masha ni hpe tara jeyang na shiga tsun na matu, Yona hpe Karai Kasang shangun dat ai. Shanhte myit malai lu ai shaloi, shanhte hpe Karai Kasang n jahten kau ai. Raitim, dai hku dawdan ai hpe Yona n ra ai. Ninewe jahten hkrum na ngu ai shi a myihtoi ga n hpring tsup wa ai majaw, shi “masin pawt” wa ai. Raitim, Yehowa gaw Yona hpe myit galu let shi a myit mang ai lam galai shai na matu karum ya wa ai. (Yon 3:10–4:11) Dai hpang, Yona gaw Yehowa shi hpe sharin ya ai lam hpe chye na wa ai. Yehowa gaw anhte a akyu a matu, shi hpe akyu jashawn nna dai mabyin hpe ka shangun wa ai.​—⁠Rom 15:4. *

7. Shi a mayam ni hte Yehowa kanawn mazum ai lam kaw nna anhte hpa chye lu ai kun?

7 Shi a amyu masha ni hte Yehowa kanawn mazum ai lam gaw, shi a mayam ni a ntsa matsan dum myit nga ai lam anhte hpe kam shangun ai. Anhte langai hpra a hkamsha ai lam, hkra machyi ai lam ni hpe shi sadi hkrup ai. Yehowa gaw, ‘shinggyim masha ni a myit masin hpe chye ya ai.’ (2 Hl 6:30) Shi gaw, anhte a myit mang ai lam ni, hkamsha ai lam ni hte shadawn sharam sha nga ai lam ni hpe chye na ya ai. Shi gaw anhte ‘n jan lu ai agung alau hkrum na ahkang n jaw ai.’ (1 Ko 10:13) Dai ga sadi gaw anhte hpe grai shalan shabran ya ai.

Kaga Masha Ni Hpe Chye Na Ya Ai Yesu A Kasi Ningli

8-10. Kaga ni hpe chye na ya lu na matu Yesu hpe gara lam ni gaw karum ya ai kun?

8 Yesu gaw shinggyim masha hku nna mungkan ga hta nga ai shaloi, kaga ni hpe grai chye na ya wa ai. Kaga ni hpe chye na ya na matu Yesu hpe karum ya wa ai yawm htum lam masum nga ai. Langai, Yesu gaw Yehowa a atsam ningja ni hpe htep lahti hkan sa wa ai. Shi kawa zawn, Yesu mung shinggyim masha ni hpe tsawra ai. Yehowa hpan ai lam hta shi karum ya wa ai shaloi, hpan da ai lam yawng mayawng hpe shi ra sharawng ai. Laksan hku nna “shinggyim masha ni hpe grai tsawra ai.” (Gsh 8:31, NW) Tsawra myit gaw kaga ni a hkamsha lam hpe chye na ya na matu Yesu hpe shadut ya wa ai.

9 Lahkawng, Yehowa zawn, Yesu gaw myit masin hpe chye lu ai. Masha ni a hkamsha lam yawng hpe shi chye ai. (Mat 9:4; Yhn 13:10, 11) Dai majaw, Yesu gaw yawn hkyen nga ai masha ni hpe sadi hkrup nna, shanhte hpe chye na ya nna shalan shabran ya ai.​—⁠Esa 61:1, 2; Luk 4:17-21.

10 Masum, Yesu nan mung masha ni hkrum ai manghkang nkau hpe hkrum wa ai. Ga shadawn, Yesu gaw grai matsan ai kun dinghku hta nga kaba wa ai rai na re. Shi hpe bau la ai kawa Yosep hte bungli arau galaw nna, n-gun shadat let galaw ra ai bungli hpe galaw chye hkra Yesu sharin la wa ai. (Mat 13:55; Mrk 6:3) Yesu hkaw tsun magam n hpang shi ai aten hta Yosep si mat wa ai rai na re. Dai majaw, tsawra ai marai langai si mat yang kade daram hkamsha ai hpe chye na ya lu ai. Ngut nna, dinghku kata hta makam masham n bung yang gara hku byin ai hpe chye ai. (Yhn 7:5) Dai zawn masa lam ni hte kaga lam ni a majaw, Yesu gaw, masha ni a hkamsha lam hte manghkang ni hpe chye na lu ai re.

Yesu gaw na n na ai wa hpe shawa hpawng kaw na shaga la nna tsawra matsan dum myit hte shamai ya (Laika pang 11 hpe yu u)

11. Yesu a myit tau ya ai lam hpe laksan hku nna gara aten hta mu lu ai kun? Sang lang dan u. (Makawp sumla hpe yu u.)

 11 Yesu a myit tau ya ai lam hpe, mauhpa lam ni madun ai hta laksan hku nna mu lu ai. Mauhpa lam ni hpe lit lu ai majaw sha, shi madun wa ai n re. Yakhkak jamjau hkrum ai ni hpe “matsan dum” wa ai. (Mat 20:29-34; Mrk 1:40-42) Ga shadawn, na lahpang nna ma-a ai masha langai hpe, masha hpawng kaw nna tsan ai de shaga mat wa nna shamai shatsai ya ai shaloi, gaida jan a kasha shingtai hpe bai jahkrung ya ai shaloi, Yesu a myit tau ya ai lam hpe mu lu ai. (Mrk 7:32-35; Luk 7:12-15) Yesu gaw, dai zawn re ai masha ni hpe matsan dum nna karum ya mayu ai.

12. Yawhan 11:32-35 hta, Mari yan Marhta hpe myit tau ya ai lam Yesu gara hku madun ai kun?

12 Yesu gaw, Mari yan Marhta hpe myit tau ya wa ai. Shan a kayung Lazaru si mat nna, shan yawn hkyen nga ai hpe mu ai shaloi, “Yesu mung myi prwi pru” wa ai. (Yawhan 11:32-35 hpe hti u.) Hku hkau ai manang n nga mat ai majaw sha shi hkrap ai n re. Lazaru hpe shi bai jahkrung ya sana hpe shi chye ai. Lazaru si mat ai majaw, shi a grai hkau ai manang ni kade daram hkamsha na hpe chye ai majaw hkrap ai re.

13. Masha ni hpe Yesu matsan dum ai hpe chye lu ai gaw anhte hpe hpa majaw n-gun lu shangun ai kun?

13 Masha ni hpe Yesu myit tau ya ai lam chye lu ai gaw, anhte hpe grai n-gun lu shangun ai. Anhte gaw n hkum tsup ai majaw shi zawn galaw lu na n re. Kaga ni hpe matsan dum myit hte kanawn mazum wa ai majaw, anhte shi hpe tsawra ai. (1 Pe 1:8) Ya, Karai Mungdan a Hkawhkam hku nna Yesu uphkang nga sai hpe chye lu ai gaw, anhte hpe n-gun lu shangun ai. Kade nna yang, yakhkak jamjau ai lam yawng hpe yeng seng kau ya sana re. Satan uphkang ai majaw hkrum sha nga ai hkrit hpa hkra machyi lam ni hte tsin-yam ni hpe bai kaja wa hkra, galaw ya lu ai wa gaw Yesu re. Hpa majaw nga yang, shi gaw mungkan ga hta shinggyim masha hku nna asak hkrung wa ai majaw re. ‘Anhte a gawngkya ai lam hpe matsan chye dum ai’ Uphkang Madu lu da ai gaw shaman chyeju re.​—⁠Heb 2:17, 18; 4:15, 16.

Yehowa Hte Yesu Madun Wa Ai Kasi Ningli Hpe Hkan Sa U

14. Ehpesu 5:1, 2 hta tsun da ai hte maren hpa galaw na matu anhte shadut hkrum ai kun?

14 Yehowa hte Yesu madun wa ai kasi ningli hpe anhte myit ai shaloi, myit tau ya ai lam grau nna madun mayu wa ai. (Ehpesu 5:1, 2 hpe hti u.) Shan yan zawn, anhte gaw masha ni a myit masin hpe n chye lu ai. Raitim, kaga ni a hkamsha lam hte ra kadawn ai lam ni hpe chye na hkra anhte shakut lu ai. (2 Ko 11:29) Anhte makau hta nga ai tingkyeng myit jasat madun ai mungkan masha ni hte n bung ai sha, anhte gaw ‘langai hte langai anhte hte seng ai sha n rai, masha gale hte seng ai hpe mung, myit yu’ ga ai.​—⁠Hpl 2:4.

(Laika pang 15-19 hpe yu u) *

15. Kadai ni gaw laksan hku nna myit tau ya ai lam hpe madun ra ai kun?

15 Nawku hpung myitsu salang ni gaw, myit tau ya ai lam hpe laksan hku nna madun ra ai. Yehowa a sagu ni hpe yu lanu lahku na matu shanhte hta lit nga ai. (Heb 13:17) Hpunau nauna ni hpe karum ya na matu, myitsu salang ni hku nna matsan dum myit nga ra ai. Myit tau ya ai lam hpe myitsu salang ni gara hku madun mai ai kun?

16. Matsan dum myit nga ai myitsu salang langai gaw hpa galaw na kun? Hpa majaw ahkyak ai kun?

16 Matsan dum chye ai myitsu salang langai gaw, Hkristan hpunau nauna ni hpe aten jaw ai. Shi gaw, ga san ni san nna myit galu let, myit lawm let madat ya ai. Laksan hku nna, tinang a hkamsha lam, myit mang lam ni hpe tsun dan mayu tim, gara hku tsun dan ra na hpe n chye tsun ai sagu langai hpe grau nna lanu lahku ai. (Gsh 20:5) Myitsu salang gaw, hpunau nauna ni hpe sharawng awng let aten jaw ai nga yang, shada da grau hku hkau wa na, grau kamhpa wa nna grau tsawra wa na re.​—⁠Kas 20:37.

17. Myitsu salang ni hta nga ai kaja htum atsam ningja gaw gara mahtang re ngu nna hpunau nauna law law tsun ma ai kun? Ga shadawn tsun dan u.

 17 Kaga ni hpe myit tau ya ai lam gaw, myitsu salang ni hta nga ai kaja htum atsam ningja re ngu nna hpunau nauna law law tsun ma ai. Hpa majaw kun? Nauna Edali ndai hku tsun ai: “Dai atsam ningja a majaw, ngai hpe chye na ya na re ngu ngai chye ai majaw, shanhte hte ga shaga na grau loi wa ai.” “Shanhte hte ngai ga shaga ai shaloi, ngai hpe bai htang ai lam kaw nna shanhte hta myit tau ya ai lam nga ai hpe ngai chye lu ai.” Hpunau langai gaw chyeju dum ai lam ndai hku tsun ai: “Nye a masa lam hte seng nna myitsu salang hpe tsun dan ai shaloi, shi a myi hta myi prwi si ni ing wa ai hpe ngai mu ai. Dai mabyin hpe ngai galoi mung n malap ai.”​—⁠Rom 12:15.

18. Kaga ni hpe myit tau ya ai lam rawt jat hkra gara hku galaw mai ai kun?

18 Myitsu salang ni sha myit tau ya ai lam hpe madun ra na n re. Anhte yawng hta dai atsam ningja nga hkra galaw ra ai. Gara hku nna kun? Nta masha ni hte hpunau nauna ni hkrum nga ai mayak mahkak ni hpe chye na hkra shakut u. Nawku hpung hta nga ai ramma ni hte machyi makaw ai ni, asak kaba sai ni, tsawra ai marai langai ngai n nga mat ai ni hpe myit lawm ai lam madun u. Shanhte a masa hpe san yu u. Shanhte a hkamsha lam hpe tsun dan ai shaloi atsawm madat ya u. Shanhte hkrum nga ai masa lam ni hpe teng sha chye na ya ai lam madun u. Nang karum ya lu ai daram karum ya u. Dai lam ni hpe anhte galaw na nga yang, tatut magam bungli hte jet ai tsawra myit hpe madun nga ai re.​—⁠1 Yh 3:18.

19. Kaga ni hpe anhte karum ya ai shaloi hpa majaw rap ra ai ningmu nga ra ai kun?

19 Kaga ni hpe karum ya na matu shakut ai shaloi, anhte hta rap ra ai ningmu nga ra ai. Hpa majaw kun? Mayak mahkak ni hpe bai htang ai lam gaw langai hte langai n bung ai majaw re. Nkau gaw shanhte a manghkang hpe grai tsun dan mayu tim, nkau gaw n kam tsun dan ma ai. Kaga ni hpe anhte karum ya mayu ai raitim, shanhte hpe nga yak shangun chye ai ga san ni hpe n san ging ai. (1 Ht 4:12) Shanhte a hkamsha lam hpe tsun dan ai shaloi, shanhte tsun ai yawng hpe gaw anhte myit hkrum yang she myit hkrum na re. Raitim, dai gaw shanhte a hkamsha lam re. Madat ya ai lam hta lawan ra nna, ga bai htang ai lam hta lanyan ra ai.​—⁠Mat 7:1; Yak 1:19.

20. Hpang na sumhpa hta hpa lam hkaja na kun?

20 Nawku hpung hta myit tau ya ai lam madun ai sha n-ga, hkaw tsun magam hta mung dai atsam ningja hpe madun ra ai. Sape shatai ai bungli hta myit tau ya ai lam gara hku madun mai ai kun? Hpang na sumhpa hta dai lam hpe hkaja mat na re.

Mahkawn 130 Mara Raw Ya Nga Ga

^ စာပိုဒ်၊ 5 Yehowa hte Yesu gaw kaga ni a hkamsha lam hpe chye na ya ai. Shan yan a kasi ningli ni kaw nna anhte gara hku sharin la mai na lam hpe, ndai sumhpa hta hkaja mat na re. Anhte hpa majaw myit tau ya ra nna, dai hpe gara hku madun lu na lam hpe mung ndai sumhpa hta hkaja mat na re.

^ စာပိုဒ်၊ 1 Ga Si A Lachyum: “Myit tau ya ai” lam madun ngu ai lachyum gaw, kaga ni a hkamsha lam hpe chye na na matu shakut nna, dai hte maren hkamsha ya ai re. (Rom 12:15) Ndai sumhpa hta “myit tau ya ai” hte “chye na ya ai” ngu ai ga si lahkawng gaw maren sha re.

^ စာပိုဒ်၊ 1 Hpungdim hku nna tsun mayu ai gaw, nanhte nlang hte hta maren mara re ai myit masa nga u. Myit tau ya u. Hpunau shada da tsawra nna matsan dum ai myit nga u. Shagrit shanem hkat nga mu.

^ စာပိုဒ်၊ 6 Myit daw nga ai (sh) hkrit tsang nga ai sadi dung ai mayam langai hpra hpe mung Yehowa matsan dum myit madun wa ai. Hana (1 Sa 1:10-20), Elia (1 Hk 19:1-18) hte Ebed-melek (Yer 38:7-13; 39:15-18) ni a mabyin ni hpe myit yu u.

^ စာပိုဒ်၊ 66 SUMLA HPE HTAI DAN AI LAM NI: Nawku Htingnu hta galaw ai zuphpawng ni gaw, hpunau nauna ni hpe myit tau ya ai lam madun lu ai ahkaw ahkang law law lu shangun ai. (1) myitsu salang langai gaw, ramma hkaw tsun masha hte shi kanu hpe tsawra myit hte ga shaga nga, (2) Kawa langai hte kasha gaw, asak kaba sai nauna hpe mawdaw jawn na matu karum ya nga, (3) myitsu salang lahkawng gaw, lam matsun tam nga ai nauna langai a ga hpe atsawm madat ya nga.