Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Mai Kaja Ai​—⁠Dai hpe rawt jat hkra gara hku galaw mai na kun?

Mai Kaja Ai​—⁠Dai hpe rawt jat hkra gara hku galaw mai na kun?

ANHTE yawng gaw kaga ni a ningmu hta masha kaja tai mayu ga ai. Raitim, dai ni na aten hta mai kaja ai lam madun na matu yak nga ai. Masha law law gaw, “kaja lam hpe n dawng ai ni” rai ma ai. (2 Tm 3:3) Shanhte gaw, Yehowa a tsang madang ni hpe nyet kau ma ai. Yehowa tsun ai kaja ai hpe gaw “n kaja ai,” n kaja ai ngu Yehowa tsun ai hpe gaw “kaja ai” ngu nna tsun ma ai. (Esa 5:20) Anhte n hkum tsup ai majaw, n kaja ai lam ni hkrum wa ai majaw, mai kaja na matu yak chye ai. Yehowa hpe shaning law law nawku wa ai nauna En zawn, anhte mung hkamsha chye ai. Nauna ndai hku tsun ai: “Ngai masha kaja langai byin mai ai ngu kam na matu grai yak nga ai.”

Teng sha tsun ga nga yang, mai kaja ai lam hpe anhte yawng shalat la mai ai. Dai atsam ningja gaw, chyoi pra ai wenyi a majaw byin wa ai re. Chyoi pra ai wenyi gaw, anhte hpe n kaja ai hku shingkang ka-up lu ai masha ni hte tinang nan a n hkum tsup ai lam ni hpe awng dang lu hkra karum ya lu ai. Mai kaja ai lam ngu ai gaw hpa rai nna, dai hpe grau nna madun lu na matu galaw mai ai lam ni hpe sharin la ga.

Mai Kaja Ai Lam Ngu Ai Gaw Hpa Rai Kun?

Mai kaja ai lam hta, akyang lailen kaja nna sari sadang rawng ai lam lawm ai. N kaja ai lam ni tsep kawp n nga ai. Mai kaja ai masha gaw, kaga ni hpe karum ya na matu shakut nna kaja ai lam ni hpe galaw ya ai.

Nkau gaw tinang a dinghku hte manang ni a matu kaja ai lam galaw ya na matu jin jin rai nga ma ai hpe nang mu hkrup na re. Raitim, mai kaja ai ngu ai gaw dai daram sha kun? Anhte yawng gaw, aten shagu mai kaja ai lam ni hpe n lu madun ga ai. Chyum Laika hta ndai hku tsun da ai: “Ga ningtsa e, ding hpring ai hte kaja ai amu galaw ti mung, n chye shut ai wa langai mi n nga ai.” (Hpj 7:20) Kasa Pawlu gaw myit madung hte ndai hku tsun wa ai: “Nye a kraw e, rai sa, nye a shinggyim hkum shan myit hta, kaja ai baw n rawng li ai.” (Rom 7:18) Dai majaw, mai kaja ai lam hpe grau nna madun mayu ai nga yang, mai kaja ai lam a npawt rai nga ai Yehowa kaw nna sharin la ra na hpe chye lu ai.

“Yehowa Gaw Mai Kaja Nga Ai”

Kaja ai hte seng ai tsang madang ni hpe Yehowa jahkrat wa ai. Chyum Laika hta Yehowa hte seng nna ndai hku tsun ai: “Nang kaja nga nna, kaja ai amu galaw nga ndai; Na a ga madat ngai hpe sharin ya e.” (Shk 119:68) Dai Chyum daw hta tsun da ai hte maren, Yehowa madun ai mai kaja ai lam lahkawng hpe atsawm hkaja yu ga.

Yehowa gaw mai kaja nga ai. Yehowa gaw mai kaja ai majaw, n kaja ai lam galoi mung n galaw ai. Yehowa gaw Mawshe hpe ga shaga ai shaloi hpa byin wa ai hpe myit yu u. ‘Nye a mai kaja ai hpung mahkra na a man e ngai shalai dat na.’ Yehowa gaw Mawshe hpe shi a mai kaja ai atsam ningja hte hpawn, shi a hpung shingkang hpe madun dan wa ai. Yehowa hte seng nna ndai hku tsun ai nsen hpe Mawshe na wa ai: “Yehowa, Yehowa, sumnung ai myit hte chyeju hpring ai, myit galu ai hte n-gaw nwai re ai, matsan a dum ai hte sadi sahka hpring ai: masha hkying hkying mun mun hpe matsan dum ai myit madun nna, shut hpyit ai, tara tawt lai ai, yubak mara raw dat kau ya ti mung, kaman lila n dat kau ya ai.” (Pru 33:19; 34:6, 7) Yehowa gaw lam amyu myu hta tsep kawp mai kaja ai hpe dai Chyum daw kaw nna chye na lu ai. Yesu gaw, shinggyim masha langai hku nna grai kaja ai masha byin wa tim, shi ndai hku tsun wa ai: “Karai Kasang hta kaga, mai kaja ai gaw kadai mung n nga ai.”​—⁠Luk 18:19.

Yehowa a mai kaja ai lam hpe hpan da ai lam ni kaw nna anhte chye lu

Yehowa gaw mai kaja ai amu galaw nga ai. Yehowa gaw mai kaja ai majaw, kaja ai amu yawng mayawng hpe galaw ai. “Shi gaw nlang hte a ntsa e, mai kaja  nga ai rai nna, shi galaw ai arai yawng mayawng a ntsa e mung, matsan dum ai myit rawng nga ai.” (Shk 145:9, JCLB) Yehowa madun ai mai kaja ai lam hta myi man lata ai lam n nga ai. Masha yawng hpe shi asak jaw da nna, matut asak hkrung na matu ra kadawn ai lam yawng hpe mung lajang da ya ai. (Kas 14:17) Anhte hpe mara raw ya ai hku nna mung mai kaja ai lam hpe madun ai. Shakawn Kungdawn sara ndai hku ka wa ai: “Madu e, nang mai kaja nga nna, mara raw kau ya ndai.” (Shk 86:5) “Yehowa gaw, ding man ai hku hkan ai ni hpe, kaja ai lam n jaw ai sha n nga ai” hpe anhte kam mai ai.​—⁠Shk 84:11, NW.

“Kaja Ai Amu Galaw Na Sharin La Mu”

Anhte gaw Karai a hkrang sumla hte maren hpan da hkrum ai majaw, mai kaja ai masha ni byin lu nna kaja ai amu ni hpe galaw lu ai. (Nin 1:27) Karai a Mungga hta mung anhte hpe ndai hku shadut da ai: “Kaja ai amu galaw na sharin Ia mu.” (Esa 1:17) Kaja ai hpe gara hku sharin la lu na kun? Galaw mai ai lam masum hpe hkaja yu ga.

Langai, chyoi pra ai wenyi lu na matu akyu hpyi mai ai. Chyoi pra ai wenyi gaw Hkristan ni hpe, Karai a man hta kaja ai masha ni byin lu hkra karum ya lu ai. (Gal 5:22) Dai sha n-ga, kaja ai hpe tsawra nna, n kaja ai hpe nyet kau na matu mung karum ya lu ai. (Rom 12:9) Yehowa gaw, anhte hpe “mai kaja ai lam tsun shaga galaw gunhpai nga lu myit ga n-gun jaw shangang shakang ya” lu ai ngu nna Chyum Laika hta tsun da ai.​—⁠2 Ht 2:16, 17, JCLB.

Lahkawng, Karai Kasang shung ya ai Mungga hpe hti ra ai. Chyum Laika hti ai gaw, “mai kaja ai lam shagu hpe chye na lu” nna, “mai kaja ai magam bungli shagu” hpe anhte galaw lu hkra, Yehowa sharin ya ai hpe hkam la nga ai re. (Gsh 2:9; 2 Tm 3:16) Chyum Laika hpe hti nna myit sawn sumru na nga yang, myit masin hta Karai Kasang hte shi a myit ra ai lam hte seng ai kaja ai lam ni hpe jahpring taw nga ai re. Dai hku jahpring nga ai gaw, hpang hta akyu bai jashawn lu nna, manu dan ai sut gan ni hpe anhte a salum hta bang da nga ai re.​—⁠Luk 6:45; Ehp 5:10.

Masum, “kaja ai hpe kasi la” na matu shakut ra ai. (3 Yh 11, NW) Chyum Laika hta kasi la lu ai kasi ningli ni hpe anhte mai tam ai. Yehowa hte Yesu gaw, kaja htum kasi ningli madun wa ai ni re. Raitim, mai kaja ai lam hpe madun wa ai kaga ni a kasi hpe mung hkaja mai ai. Shanhte kaw nna lahkawng gaw, Tabihta hte Barnaba re. (Kas 9:36; 11:22-24) Shan lahkawng hte seng nna Chyum Laika hta tsun da ai kaja ai kasi ningli ni hpe hkaja na nga yang, nang akyu lu la na re. Hkaja nga ai aten hta, kaga ni hpe karum na matu shanhte hpa galaw wa ai hpe myit maju jung u. Na a dinghku hte nawku hpung hta nga ai masha nkau mi hpe gara hku karum ya mai na lam ni hpe myit yu u. Tabihta hte Barnaba gaw kaga ni hpe mai kaja ai lam madun dan wa ai majaw, kaja ai akyu ni lu wa ai hpe myit yu u. Nang mung dai zawn akyu ni hpe hkam la lu na re.

Dai ni na aten hta mai kaja ai lam madun ai masha ni a lam ni hpe mung myit yu mai ai. Ga shadawn, ‘mai kaja ai hpe tsawra ai’ hpung myitsu salang ni a shakut shaja ai lam hpe myit yu mai ai. Tinang galaw ai  tsun ai hte kasi ningli madun nna “mai kaja ai lam sharin achyin” ya ai sadi dung ai nauna ni a lam hpe mung myit yu mai ai. (Tit 1:8; 2:3) Nauna Roslin ndai hku tsun ai: “Ngai na manang gaw, nawku hpung kaw na kaga ni hpe n-gun jaw nna karum na matu shakut shaja ai. Shanhte a masa lam ni hpe shi myit nna, kumhpa loi li jaw ai (sh) tatut re ai kaga lam ni hku nna karum ya ai. Shi gaw mai kaja ai wa re ngu ngai shadu ai.”

“Kaja ai hpe tam mu” ngu nna Yehowa gaw shi a amyu masha ni hpe n-gun jaw da ai. (Amo 5:14) Dai hku anhte galaw na nga yang, kaja ai ngu nna Yehowa tsun ai lam ni hpe tsawra wa nna, kaja ai hpe teng sha galaw mayu wa na re.

Mai kaja ai masha byin na matu hte mai kaja ai lam madun na matu shakut ra

Mai kaja ai lam madun na matu, masha ni yu kaba hkra galaw dan ai (sh) manu hpu ai kumhpa ni jaw n ra ai. Ga shadawn langai hpe myit yu ga. Sumla soi ai wa gaw, sumla soi hkingrai kaba langai lahkawng hte sha n soi ai. Sumla soi hkingrai kaji hpan amyu myu hpe shi akyu jashawn ai. Dai hte maren, anhte ni mung kaji kajaw lam amyu myu hta karum ya ai hku nna mai kaja ai lam madun mai ai.

Chyum Laika hta, mai kaja ai amu galaw na matu “hkyen da” nna, “jin jin” rai nga na matu anhte hpe n-gun jaw da ai. (2 Tm 2:21; Tit 3:1, JCLB) Kaga ni a masa lam hpe anhte myit na nga yang, kaga ni a “ngamu ngamai na lam tau yu nna, shadaw shangang” ya lu ai lam ni hpe mung mu wa na re. (Rom 15:2) Dai lam hta anhte lama ma jaw ai lam mung lawm ai. (Gsh 3:27) Marai langai ngai hpe shat daw ya ai (sh) n-gun jaw ai kanawn mazum lam ni galaw mai ai. Marai langai ngai machyi nga yang, shi hpang sa kawan mai ai (sh) phone shaga mai ai. “Madat mara nga ai ni a matu akyu byin hkra, ra nga ai hte maren shadaw shalan na matu, mai kaja ai ga sha” tsun na matu, ahkaw ahkang grai law hkra hpe anhte tam mu na re.​—⁠Ehp 4:29.

Yehowa zawn sha, masha yawng hpe mai kaja ai lam madun na matu anhte shakut ga ai. Dai majaw, kaga ni hpe myi man n lata ai sha kanawn mazum ra ai. Dai lam hpe madun mai na kaja htum lam gaw, Karai Mungdan hte seng ai kabu gara shiga hpe masha yawng na lu hkra hkaw tsun ai hku nna re. Yesu matsun da ai hte maren, anhte hpe nju ai ni hpe mung mai kaja ai lam madun mayu ga ai. (Luk 6:27) Kaga ni a matu mai kaja ai lam galaw ya ai hpe “hkum lu na tara” n nga ai. Tsawra myit madun ai mung galoi n shut ai. (Gal 5:22, 23) Kaga ni gaw anhte hpe ninghkap ai (sh) n kaja ai hku bai htang ai raitim, kaja ai lailen hpe madun na nga yang, teng man ai lam de shanhte hpe lau la lu nna, Karai a hpung shingkang hpe mung shagrau lu na re.​—⁠1 Pe 3:16, 17.

Mai Kaja Ai Majaw Lu La Na Shaman Chyeju

“Mai kaja ai masha ni gaw shanhte galaw ai amu hte maren shabrai hpe hkam la lu na mara ai.” (Gsh 14:14, JCLB) Shaman chyeju nkau gaw hpa ni rai kun? Kaga ni hpe mai kaja ai lam madun yang, shanhte mung anhte hpe mai kaja ai lam hku bai htang wa na re. (Gsh 14:22) Kaga ni anhte hpe kaja ai hku bai n htang tim pyi, shanhte a matu kaja ai lam ni matut nna galaw ya ging ai. Akyu gaw, shanhte a myit jasat ni galai shai nna kaja ai hku bai htang wa chye ai.​—⁠Rom 12:20.

Mai kaja ai hpe galaw nna n kaja ai lam yawng hpe jahkring kau na nga yang, tinang nan mung akyu hkamsha lu na re. Hpunau nauna law law gaw dai lam teng ai hpe tsun ma ai. Nauna Nansi a mahkrum madup hpe myit yu ga. Shi ndai hku tsun ai: “Ngai gaw, grai mazut ai, akyang hten ai, hkungga ai lam n nga ai hku nna nga kaba wa ai.” “Raitim, Yehowa tsun ai kaja ai lam ni hpe hkaja nna hkan sa ai shaloi, ngwi pyaw lam hpe hkamsha lu wa ai. Ya, nye hkum ngai hkungga wa sai.”

Mai kaja ai lam madun yang Yehowa hpe myit pyaw shangun ai majaw, dai hpe shalat la ging ai. Masha law law gaw anhte galaw ai kaja ai lam ni hpe n mu hkrup tim pyi, Yehowa mu ya ai. Anhte madun ai kaja ai lam shagu hte myit mang ai lam yawng hpe Yehowa chye ya ai. (Ehp 6:7, 8) Gara shaman chyeju anhte lu la na kun? “Mai kaja ai wa gaw, Yehowa kaw na chyeju hkam Ia na ra ai” ngu nna tsun da ai. (Gsh 12:2) Dai majaw, mai kaja ai lam hpe matut nna madun mat wa ga. “Mai kaja ai bungli shachyen ai ni nlang hte hpe hpung shingkang arawng sadang hte ngwi pyaw simsa ai lam jaw na” ngu nna Yehowa ga sadi jaw da ai.​—⁠Rom 2:10, JCLB.