SIN LANGCHYI—HKAJA LAIKA January 2020

Ndai laika buk hta 2020, March 2–April 5 laman, hkaja na sumhpa ni lawm ai.

Pru Sa Nna Sape Shatai Mu

2020 na shaning ginchyum Chyum daw gaw sape shatai ai magam galaw ai hta grau rawt jat wa na matu anhte hpe karum ya na re.

Nang Gaw “Shalan Shabran Ya Ai” Wa Byin Lu

Kaga ni hpe shalan shabran ya na matu hte madi shadaw ya na matu, karum ya lu ai atsam ningja 3 hpe yu yu ga.

Na A Karai Kasang Yehowa Nang Hpe Manu Shadan

Machyi makaw ai, ja gumhpraw yakhkak ai, asak kaba wa ai majaw anhte myit daw wa yang, sumsing lamu Kawa a tsawra myit hte tsan mat hkra hpa mung n lu galaw ai hpe kam mai ai.

Dai Wenyi Nan Sakse Hkam Ya

Marai langai gaw chyoi pra ai wenyi hte shi namman jaw hkrum ai hpe gara hku chye ai kun? Marai langai gaw ndai zawn saw shaga hkrum ai shaloi hpa byin ai kun?

Nanhte Hte Arau Sa Na Ga Ai

Dai shana hta Myit Dum Poi masat dingsat sha ai ni hpe anhte gara hku mu mada ging ai kun? Myit Dum Poi masat dingsat sha ai ni law wa yang anhte myit tsang ging ai kun?