Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Ga San 5

Jawng Hta Dang Sha Hkrum Yang Hpa Galaw Na Kun?

Jawng Hta Dang Sha Hkrum Yang Hpa Galaw Na Kun?

HPA MAJAW AHKYAK

Nang bai htang ai lam gaw masa hpe grau kaja shangun ai zawn, grau mung sawng shangun chye ai.

NANG NGA YANG HPA GALAW NA?

Ndai mabyin hpe shingran yu u: Thomas gaw dai ni jawng n kam sa ai. Hpawt ni mung n kam sa ai, galoi mung n kam sa sai. Jawng kaw na manang ni gaw shi a lam n teng n man ai hku hkan tsun ma ai. Lai wa sai shata masum kaw nna dai hku byin hpang wa ai re. Rai nkai mying ni mung jaw ai. Kalang lang, Thomas lata kaw na laika buk ni hkrat mat hkra ding sang galaw ma ai. Marai langai ngai gaw hpang kaw na shi hpe kanawng dat ai. Shi kayin yu dat yang, n chye masu su nga ma ai. Mani gaw grau sawng wa sai. Dang sha ai wa gaw Thomas hpe internet hku nna hkrit shama ai laika sa wa ai.

Nang Thomas shara kaw rai yang gara hku galaw na kun?

BAI MYIT YU U

Nang hpa mung n galaw lu ai gaw n re. Dang sha ai wa hpe lata n lawm ai sha bai htang lu ai. Gara hku kun?

  •   BAI HKUM GALAW. Chyum Laika hta ndai hku tsun da ai: “Angawk ai wa gaw, shi myit mamyit shapraw dan nga ai; Hpaji rawng ai wa gaw, aten n du dingsa ip da nga ai.” (Ga Shagawp 29:11) Dang lu ai daram myit hpe asim sha da nna hpa n byin ai zawn nga yang, dang sha ai wa gaw nang hpe shala mayu sana n re.

  • MATAI HKUM HTANG. Chyum Laika hta ndai hku tsun ai: “N kaja ai a majaw, n kaja ai hku kadai hpe mung hkum tai mu.” (Roma 12:17) Matai bai htang ai gaw masa hpe grau sawng shangun ai.

  • MANGHKANG LAPRAN HKUM SHANG. Chyum Laika hta ndai hku tsun da ai: “Hpaji rawng ai wa gaw, n kaja ai hpe tau chye nna, koi kau nga ai.” (Ga Shagawp 22:⁠3) Dang sha chye ai ni hte dang sha hkrum na masa nga ai shara ni hpe dang lu ai daram koi yen u.

  • SHANHTE N MYIT MADA DA AI HKU BAI HTANG U. Chyum Laika hta ndai hku tsun da ai: “Si mani hte htan ai ga gaw, myit kahtet ai hpe shakawp ya nga ai.” (Ga Shagawp 15:⁠1) Shanhte tsun ai ga hpe mani hpa pyi galaw mai ai. Dang sha ai wa gaw nang hpe ‘shabuk’ ngu shaga yang, ahkyak n la ai sha “re, ngai loi mi naw shayawm ra ai” ngu nna tsun mai ai.

  • KAGA DE PRU MAT U. “Hpa n tsun ai sha kaga de pru mat ai gaw nang hpe ginjang ai wa hta nang gaw grau nna kung hpan ai hpe madun dan ai. Dang sha ai ni hta n nga ai atsam re ai, myit hkang lu ai atsam hpe nang madun nga ai re” nga nna asak 19 ning re ai Nora tsun ai.​—⁠2 Timohti 2:⁠24.

  • TINANG HKUM TINANG KAM AI MYIT NGA HKRA GALAW U. Dang sha ai ni gaw tinang hkum tinang kam ai myit n nga ai ni, hkrit chye ai ni hpe dang sha ma ai. Raitim, shanhte dang sha ai hpe n hkrit ai ni hpe gaw koi yen ma ai.

  • MARAI LANGAI NGAI HPE TSUN DAN U. “Kadai rai ti mung dang sha hkrum yang tsun dan ra ai. Dai gaw galaw ging ai amu re. Kaga masha ni hpe matut nna n dang sha na matu pat shing dang kau ai mung re” nga nna jawng sara galaw wa ai marai langai tsun ai.

Tinang hkum tinang kam ai myit nga yang dang sha ai wa kaw n nga ai atsam ningja nang hta nga ai re