Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Myit Kraw Lawang Mahkra Hte Yehowa Hpe Tsawra U

Myit Kraw Lawang Mahkra Hte Yehowa Hpe Tsawra U

TARA JAHPRANG 13:4

JAHPAWT DAW

 • 9:40 Yungwi Nsen

 • 9:50 Mahkawn No. 109 hte Akyu Hpyi

 • 10:00 Karai Kasang Hpe Tsawra ai Ngu Ai Gaw Ndai Re

 • 10:15 Yehowa Hpe Tsawra Ai Ngu Ai Gaw Hpunau Ni Hpe Tsawra Ai Re

 • 10:30 ‘Na A Htingbu Wa Hpe Na A Hkum Hte Maren Tsawra U’

 • 10:55 Mahkawn No. 82 hte Shana Ra Ai Lam Ni

 • 11:05 ‘Tsawra Ai Myit Gaw Yubak Mara Law Law Hpe Magap Da Lu’

 • 11:35 Apnawng Ai hte Hkalup Hkam

 • 12:05 Mahkawn No. 50

 SHANA DAW

 • 1:20 Yungwi Nsen

 • 1:30 Mahkawn No. 62

 • 1:35 Mahkrum Madup Ni

 • 1:45 Sin Langchyi Kadun Dawk

 • 2:15 Daw Matut: Nang Asak Hkrung Nga Dingyang Yehowa Hpe Shakawn Shagrau U

  • Ma Ni

  • Ramma Ni

  • Asak Ram Sai Ni

 • 3:00 Mahkawn No. 10 hte Shana Ra Ai Lam Ni

 • 3:10 Myit Kraw Lawang Mahkra Hte Yehowa Hpe Tsawra U

 • 3:55 Mahkawn No. 37 hte Akyu Hpyi