Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U
  1. Karai Kasang Hpe Tsawra Ai Lam Gara Hku Madun Lu Na Kun? (Trj 13:4, 5; 1 Yh 5:3)

  2. Anhte a hpunau nauna ni hpe hpa majaw tsawra ging ai kun? (1 Yh 4:11, 20, 21)

  3. Kaga masha ni hpe tsawra myit gara hku madun mai ai kun? (Jaw 19:18; Ehp 5:29)

  4. Yehowa a tsawra myit hpe anhte gara hku kasi la mai ai kun? (1 Pe 4:8; Kol 3:13)

  5. Yehowa hpe shakawn shagrau ai hta gara hku awng dang lu na kun? (Shk 104:33; 146:2, 5)

  6. Yehowa hpe myit kraw lawang mahkra hte tsawra ai ngu ai gaw hpa lachyum rai kun? (Pru 34:14; Amo 5:15; Rom 12:11)