2019-2020 Ninghtawn Zuphpawng Lamang​—Ginjaw Garan Rung Dat Kasa Lawm Na

Ginjaw garan rung dat kasa lawm na Yehowa Sakse ni a ninghtawn zuphpawng a lamang hpe yu u. Ninghtawn zuphpawng a ga baw gaw “Myit Kraw Lawang Mahkra Hte Yehowa Hpe Tsawra U” re.

Myit Kraw Lawang Mahkra Hte Yehowa Hpe Tsawra U

Ndai lamang gaw, Yehowa hpe tsawra ai myit grau ngang kang wa na matu karum ya nna, tingkyeng akyu n tam ai tsawra myit madun na matu anhte hpe shadut ya na re.

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U

Zuphpawng aten hta ndai ga san ni a mahtai hpe na lu na re.