Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U
  1. Tsawra myit gaw gara lam hku nna chye ginhka ai myit hta grau ai kun? (1 Ko 8:1)

  2. Moi na Karai a mayam ni galaw wa ai zawn, anhte mung nawku hpung hpe gara hku shadaw shangang ya mai na kun? (Rom 13:8)

  3. Hkaw tsun magam hta hkrum ai masha ni hpe gara hku tatut karum ya mai na kun? (1 Ht 2:7, 8)

  4. Hkristan hpunau nauna ni rawt jat galu kaba wa hkra, anhte gara hku madi shadaw ya mai ai kun? (Ehp 4:1-3, 11-16; 1 Ht 5:11)

  5. Galaw ai lam yawng mayawng hpe tsawra myit hte gara hku galaw lu na kun? (1 Ko 16:14)