Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 BUNGJAT

Sai Adaw Achyen Kaji Ni Hte Ga Tsi Ladat Ni

Sai Adaw Achyen Kaji Ni Hte Ga Tsi Ladat Ni

Sai adaw achyen kaji ni. Sai adaw achyen kaji ni hpe, sai a madung daw mali re ai, sai hkyeng di (red cells), sai hpraw di (white cells), sai di kaji (platelets) hte sai san ntsin (plasma) ni kaw nna shaw da ai re. Ga shadawn, sai hkyeng di hta protein hemoglobin lawm ai. Masha hte dusat ni a hemoglobin kaw nna, shaw da ai ni hpe sai n-gun yawm ana grai sawng ai ni (sh) sai law law sum mat ai ni hpe tsi ai hta jailang ai.

Hka 90% shadang lawm ai sai san ntsin gaw, nhprang dat (minerals), jum dwi dat hte hormone, in-awgenit jum (inorganic salts), Enzai (enzymes), lusha n-gun dat law law hpe jaw ya ai. Sai san ntsin gaw sai gye shangun ai rai ni, ana zinli gasat ai rai ni, albumin zawn re ai protein ni hpe mung jaw ya ai. Marai langai ana zinli kap hkrum yang, sarawun ni gaw ana zinli kaw na lawt wa ai ni a sai san ntsin kaw na, shaw da ai gamma globulin tsi hpe htu na matu matsun na ra ai. Bairat (virus) kaba wa ai hpe pat hkum ai rai ni, sai cell shapraw ai hte ana zinli hkam jan lu ai lam nkau mi hpe hkang lu ai protein ni hpe Sai hpraw di kaw na shaw la nna, bairat kap ana hte mawng ana nkau mi hpe tsi ai hta jailang ai.

Sai adaw achyen kaji ni lawm ai tsi ladat ni hpe Hkristan ni hkap la ging ai kun? Chyum Laika hta tup hkrak n tsun da ai majaw, anhte langai hpra a myit nsam hte maren, Karai Kasang a man hta dawdan ra ai. Nkau mi gaw, Israela ni hpe  Karai Kasang hkang da ai tara hta, dusat ni a sai hpe “ga de ru kau” u, ngu hpyi shawn da ai hpe maram yu nna, sai adaw achyen kaji ni hpe mung nyet kau na re. (Tara Jahprang 12:22-24) Nkau mi gaw, sai hte sai a madung daw mali hpe nyet kau ai raitim, sai adaw achyen kaji langai lawm ai tsi ladat hpe hkap la ai. Sai kaw nna shaw la ai sai adaw achyen kaji ni gaw, shaw la hkrum ai wa a asak n rai sai, ngu nna sawn la na re.

Sai adaw achyen kaji ni hte seng nna, dawdan lam jahkrat ai hta, lawu na ga san ni hpe myit yu u: Sai adaw achyen kaji yawng hpe nyet kau ai gaw, ana zinli gasat ai rai ni hta lawm ai tsi ni (sh) sai pru shasim na matu, sai gye shangun ai tsi ni hpe mung, nyet kau ai hte bung ai lam ngai chye nga ai kun? Sai adaw achyen kaji langai (sh) nkau mi jailang ai hpe hpa majaw n hkap la ai lam (sh) hkap la ai lam sarawun hpe ngai lu tsun dan ai kun?

Ga tsi ladat ni. Dai hta sai bra shangun ai ladat hte cell ni hpe sai la ai ladat ni lawm ai. Sai bra shangun ai ladat hta, sai hpe hkum hkrang kaw nna, kaga shara de shalen da ya nna tsi bang ya ai. Ngut ai hpang, shalen da ai sai hpe machyi ai masha hpang de bai bang ya ai. Cell ni hpe sai la ai ladat gaw, ga nga ai aten hta pru wa ai sai ni hpe zing da nna, bai bang ai ladat re. Ningma hkang (sh) hkum kaw na pru mat ai sai hpe jen jasan ngut ai hpang, machyi masha hpe bai bang ya ai. Ndai ladat ni hpe lang nna tsi ai hta, sarawun langai hte langai n bung ai majaw, Hkristan langai gaw tinang a sarawun, gara hku galaw na ngu ai hpe chye da ra ai.

 Ndai tsi ladat ni hte seng nna dawdan ai shaloi, tinang hkum tinang ndai hku san u: ‘Nye a sai nkau mi hpe hkum shinggan de shalen da nna, sai hkawm ai lam chyahkring mi hkring mat na nga yang, dai sai gaw nye a adaw achyen naw rai nga ai, “ga de ru kau” na matu n ra ai ngu, nye a myit nsam gaw ahkang jaw ai kun?’ (Tara Jahprang 12:23, 24) ‘Tsi tsi nga ai laman, nye a sai nkau hpe shaw la nhtawm, gram lajang nna hkum de bai bang shangun na nga yang, Chyum Laika hte shaman da ai myit nsam hpe dingbai dingna jaw na kun? Nye a sai hpe lang da ai tsi ladat yawng hpe nyet kau ai gaw, sai jep ai, hemodialysis (sai hpe jak hta jasan ya nna sinde kashin  ai), salum-sin wawp jak hpe jailang ai lam zawn re ai, tsi ladat ni hpe nyet kau ai lam re ai hpe chye na ai kun?’

Hkristan langai ga tsi nga ai laman, tinang a sai hpe gara hku galaw na matu ahkang jaw ai gaw, tinang nan dawdan ra ai. Tsi jep ai ni, tinang a sai kachyi mi hpe shaw ai, gram jasan nna bai bang ai lam ni lawm ai, tsi ladat ni hte seng nna mung dai zawn sha re.