Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 2

Teng Man Ai Karai Kasang Gaw Kadai Rai Ta?

Teng Man Ai Karai Kasang Gaw Kadai Rai Ta?

Teng man ai Karai Kasang langai sha nga ai. Shi a amying gaw Yehowa re. (Shakawn Kungdawn 83:17) Shi gaw myi hte nmu lu ai Wenyi rai nga ai. Anhte hpe tsawra nna, shi hpe mung bai tsawra shangun mayu ai. Kaga masha ni hpe mung tsawra shangun mayu ai. (Mahte 22:​35-​40) Shi gaw, Chyahtum Chyalai N-gun Rawng Ai Wa rai nna, nga yawng nga pra a Hpan Da Madu re.

Karai Kasang shawng nnan hpan ai gaw, hpung kaba ai wenyi hkum langai rai nna, hpang de mungkan ntsa hta, Yesu Hkristu ngu nna chye wa ai. Yehowa gaw lamu kasa ni hpe mung hpan da ai.

Yehowa gaw sumsing lamu hte . . .ginding ga ntsa hta nga ai yawng hpe hpan tawn da ai. Shingran 4:​11

 Yehowa Karai Kasang gaw, jan, shata, shagan, mungkan hte dai hta nga ai yawng hte hpe hpan da ai.​​—​Ningpawt 1:​1.

Shi gaw, shawng nnan na shinggyim masha Adam hpe, ga yun hte hpan da ai.​​—​Ningpawt 2:​7.