Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 1

Gara Lam Hku Nna Karai Kasang A Ga Madat Lu Na Kun?

Gara Lam Hku Nna Karai Kasang A Ga Madat Lu Na Kun?

Karai Kasang gaw anhte hpe Chyum Laika kaw na ga shaga ai. 2 Timohti 3:​17

Teng man ai Karai Kasang gaw, shi a myit mang ai lam ni hpe, chyoi pra ai laika buk hta ka na matu, la nkau mi hpe matsun ya ai. Dai gaw Chyum Laika re. Dai hta Karai Kasang nang hpe chye shangun mayu ai, ahkyak ai lam ni lawm ai.

Karai Kasang gaw, hpaji byeng-ya a Npawt rai nna, anhte a matu gara gaw kaja htum re ai hpe chye ai. Shi a ga madat ai ni teng sha hpaji rawng wa na re.​​—​Ga shagawp 1:​4.

Karai Kasang gaw, masha yawng hpe Chyum Laika hti shangun mayu ai. Ya, Chyum Laika hpe ga amyu myu hte lu mai sai.

Nang Karai Kasang a ga madat mayu ai nga yang, Chyum Laika hpe hti nna, chye na hkra galaw ra ai.

 Shara shagu na masha ni Chyum Laika sharin la nga ai. Mahte 28:​19

Yehowa Sakse ni gaw, nang Chyum Laika chye na hkra karum ya lu ai.

Shanhte gaw mungkan ting hta, Karai Kasang a teng man ai lam ni hpe, sharin ya nga ai.

Dai zawn sharin la na matu, manu njaw ra ai. Yehowa Sakse ni a, zuphpawng galaw ai shara ni hta mung, Karai Kasang a lam sharin la mai ai.