Karai Kasang A Ga Madat Nna Htani Htana Asak Hkrung U

Hpan Da Madu gaw anhte hpe lam matsun, makawp maga, shaman chyeju jaw mayu ai.

Ga Nhpaw

Masha ni hpe shi tsawra ai majaw, Karai Kasang gaw kaja dik htum ai asak hkrung lam hpe sharin ya ai.

Gara Lam Hku Nna Karai Kasang A Ga Madat Lu Na Kun?

Hpa hpe galaw ra na hte dai hpe kadai karum ya lu ai lam hpe anhte chye ra ai.

Teng Man Ai Karai Kasang Gaw Kadai Rai Ta?

Shi a amying hpe hkaja lu nna shi a atsam ningja nkau mi hpe mung anhte sawk sagawn mai ai.

Hparadisu Hta Gara Hku Nga Lai Wa Ai Rai?

Chyum Laika a shawng na daw hta dai lam hpe tsun dan da ai.

Satan A Ga Madat Ai Majaw Hpa Byin Mat Ai Kun?

N hkru ai lam ni byin hpang wa ai.

Hka Sha-u Ing Na Sadi Jaw Ga Hpe Kadai Ni Madat Ai Rai?

Masha ni a myit masa gaw hpa lam ni hpe grau chye wa shangun ai kun?

Yesu Gaw Kadai Rai Ta?

Shi a lam hpa majaw chye na matu ahkyak ai ta?

Yesu Si Hkam Ai Gaw Na A Matu Hpa Akyu Nga Ai Kun?

Dai mungdan gaw mau hpa shaman chyeju ni galaw ya na re.

Mungkan Ga Gaw Hparadisu Galoi Byin Wa Na Rai?

Hpang jahtum aten hta byin wa na masa lam ni hpe Chyum Laika hta tau hkrau tsun da ai.

Karai Kasang A Ga Madat Ai Ni Hpa Shaman Chyeju Lu Na Ta?

Nang asum n kam hkam ai shaman chyeju ni re.

Yehowa Gaw Anhte A Akyu Hpyi Ga Hpe Madat Ya Ai Kun?

Karai Kasang hpang hpa lam ni akyu hpyi mai ai kun?

Ngwi Pyaw Ai Kun Dinghku Byin Hkra Gara Hku Galaw Ra Na Rai?

Dinghku hpe gawde ya ai wa gaw dinghku a matu kaja dik htum lam matsun lu jaw ai.

Karai Kasang Ra Sharawng Na Matu Hpa Galaw Ra Na Kun?

Karai Kasang ra sharawng ai lam hte n ju n dawng ai lam nkau mi nga ai.

Yehowa A Ntsa Sadi Dung Ai Hpe Gara Hku Madun Na Ta?

Sadi dung mayu ai myit gaw anhte a dawdan lam shagu hpe akyu shabyin ya lu ai.