Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 51

Share Ninghkrin Hte Num Kasha

Share Ninghkrin Hte Num Kasha

Israela num kasha langai gaw shi a nta hte grai tsan ai Suri mung de du taw nga ai. Suri hpyen dap gaw, dai num kasha hpe shi a nta hte grai tsan ai shara de woi mat wa ai. Dai hpang, mayam hku nna du kaba Naman a madu jan hpe galaw daw ya nga ai. Makau grup yin na masha ni gaw Yehowa hpe n nawku tim, dai num kasha gaw Yehowa hpe sha nawku ai.

Naman gaw grai sawng ai manggang ana kap nga ai majaw, aten tup machyi taw nga ai. Shi hpe dai num kasha gaw karum ya mayu ai. Naman a madu jan hpe num kasha ndai hku tsun ai: ‘Madu Naman a ana hpe shamai ya lu ai wa hpe ngai chye ai. Israela mung kaw Elisha ngu ai Yehowa a myihtoi nga ai. Shi gaw madu hpe shamai ya lu na re.’

Naman a madu jan gaw Naman hpe num kasha tsun ai lam bai tsun dan ai. Naman mung ana mai mayu ai majaw, Israela mung kaw nga ai Elisha a nta de sa mat ai. Naman gaw Elisha shi hpe ahkyak shatai let, hkap hkalum la na ngu myit mada da ai. Raitim, Elisha gaw shi hpe dingtawk ga n shaga ai sha, shi a mayam hte ndai hku shiga sa dat ai: ‘Yawdan hka de sa nna, sanit lang hka sa shin dat u. Rai yang, na a ana mat mat na re.’

 Dai ga hpe Naman na yang, grai myit daw mat ai. Shi ndai hku tsun ai: ‘Myihtoi wa gaw shi a Karai Kasang a amying hpe shaga nna, ngai hpe mauhpa lam hku shamai ya na ngu shadu da ai wa. Ya chyawm gaw, Israela mung na hka nu de sa shangun ai. Anhte a Suri mung kaw dai hta grau kaja ai hka shi hka nu ni grai nga ai. Hpa majaw dai hka nu de sa ra na ta?’ Naman gaw grai pawt let Elisha a nta kaw nna pru wa ai.

Naman a mayam ni gaw, shi hpe atsawm bai myit na matu karum ya ai. Shanhte ndai hku tsun ai: ‘Nang ana mat mayu ai n re ni? Dai myihtoi wa nang hpe galaw shangun ai gaw hpa n yak ai. Hpa majaw n galaw na ta?’ Naman mung shanhte tsun ai hpe hkap la ai. Naman gaw Yawdan hka de sa nna, hka hta sanit lang lup dat ai. Sanit lang lup ngut nna paw pru wa ai shaloi gaw, shi a ana tsep kawp mai mat sai. Naman gaw grai kabu nna Elisha hpe chyeju dum ga ndai hku sa tsun ai: ‘Yehowa gaw teng man ai Karai Kasang re ai hpe ya ngai chye sai.’ Naman ana mai mat nna bai wa ai shaloi, Israela num kasha gara hku hkam sha na kun?

‘Ma chyangai hte chyu chyu ai ni a n-gup hta shagrau sha a ai ga hpe tsun shangun da nu ai.’​​​​​​​​​​​—⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mahte 21:16, NW