Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 55

Hezekia Hpe Yehowa A Lamu Kasa Makawp Maga Ya

Hezekia Hpe Yehowa A Lamu Kasa Makawp Maga Ya

Asuri hkawseng mungdan gaw amyu lakung shi lawm ai Israela mung hpe gasat awng dang da sai. Ya, Asuri hkawhkam Senahkerib gaw amyu lakung lahkawng lawm ai Yuda mung hpe mung ra marin taw nga ai. Shi gaw Yuda mung hta nga ai mare langai hpang langai gasat nna zing la nga ai. Shi ra sharawng dik htum mare gaw Yerusalem mare re. Raitim, Yerusalem mare hpe Yehowa makawp maga ya nga ai hpe gaw shi n chye ai.

Yuda hkawhkam Hezekia gaw Yerusalem mare hpe n zing la na matu Senahkerib hpe gumhpraw law law jaw da ai. Raitim, Senahkerib gaw gumhpraw la ai sha n-ga, Yerusalem mare hpe gasat na matu mung n-gun kaba ai hpyen dap hpe shangun dat ai. Asuri hpyen dap angwi ngwi ni sa wa sai majaw, mare masha ni gaw hkrit kajawng nga ma ai. Dai majaw, Hezekia gaw shanhte hpe ndai hku tsun ai: ‘Hkum hkrit mu. Asuri ni gaw n-gun kaba tim, anhte hpe shanhte hta grau n-gun kaba wa hkra Yehowa karum ya lu ai.’

Senahkerib gaw Yerusalem mare masha ni hpe jahpoi asawng na matu, shi a shiga sa ya ai wa Rabshake hpe shangun dat ai. Rabshake gaw mare shinggan kaw tsap nna ndai hku marawn tsun ai: ‘Nanhte hpe Yehowa n hkye la lu ai. Hezekia masu hkalem nga ai hpe hkum kam mu. Anhte a lata kaw na nanhte hpe hkye la lu na hpara n nga ai.’

Hezekia gaw gara hku galaw ra na lam Yehowa hpe san ai. Yehowa ndai hku mahtai jaw ai: ‘Rabshake tsun ai ga a majaw hkum hkrit u. Yerusalem mare hpe Senahkerib gasat lu na n re.’ Hpang e, Hezekia gaw Senahkerib sa dat ai laika hpe lu la ai. Dai laika hta: ‘Asum jaw kau sanu. Nanhte hpe Yehowa hkye la lu na n re’ nga nna ka da ai. Dai majaw, Hezekia ndai hku akyu hpyi ai: ‘Yehowa e, chyeju hte anhte hpe hkye la rit. Rai yang she, nang gaw teng man ai Karai Kasang re ai hpe masha yawng chye wa na re.’ Yehowa ndai hku bai tsun ai: ‘Asuri hkawhkam gaw Yerusalem mare de shang lu na n re. Nye a mare hpe ngai makawp maga na.’

Senahkerib gaw Yerusalem mare hpe kade nna yang zing la lu sana ngu shadu taw nga ai. Raitim lana mi hta, Yehowa gaw mare shinggan kaw dap jung taw nga ai hpyen la ni  hpang de, lamu kasa langai shangun dat ai. Dai lamu kasa gaw, hpyen la 185,000 hpe sat kau ai. Hkawhkam Senahkerib gaw shi a n-gun ja ai hpyen la ni hpe sum mat sai. Nta de wa na lam hta lai nna shi galaw na kaga lam hpa n nga sai. Yehowa gaw Hezekia hte Yerusalem mare hpe, shi a ga sadi hte maren makawp maga ya wa ai. Lama na, nang mung Yerusalem mare hta nga taw ai rai yang, Yehowa hpe kamhpa na kun?

“Yehowa hpe hkrit kamyin ai ni a grup yin e, Shi a Lamu kasa dap jung nga nna, shanhte hpe mawai la mu ai.”​​​​​​​​​​​—⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Shakawn 34:7