Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Pang 7 Hpe Shachyen Ai Lam

Pang 7 Hpe Shachyen Ai Lam

Ndai daw gaw Hkawhkam Shawlu hte Hkawhkam Dawi a prat labau ni rai nna shaning 80 na ai labau re. Shawng nnan hta, Shawlu gaw shagrit shanem ai, Karai Kasang hpe hkrit hkungga ai wa re. Raitim, hpang e gaw galai shai mat nna Karai Kasang a ga n madat mat sai. Yehowa gaw shi hpe nyet kau nna, Israela ni a hpang lung na hkawhkam hku nna Dawi hpe naman chya ya na matu Samuela hpe Yehowa matsun ai. Shawlu gaw Dawi hpe manawn ai majaw, shi hpe sat na matu chyahkring hkring shakut wa tim, Dawi gaw galoi mung matai n htang wa ai. Shawlu a kasha Yonahtan gaw Dawi hpe Yehowa lata da ai lam chye ai majaw, Dawi hpe shi sadi dung wa ai. Dawi gaw grai sawng ai mara ni galaw wa tim, Yehowa a sharin achyin ya ai hpe hkap la wa ai. Lama na nang gaw kanu kawa rai yang, Karai Kasang hkyen lajang da ai lam ni hpe galoi mung madi shadaw na matu ahkyak ai lam hpe na a ma ni chye na wa hkra sharin ya u.

Ndai Pang Hta Lawm Ai Ni

DAW 39

Israela Ni A Shawng Nnan Na Hkawhkam

Yehowa gaw Israela ni hpe woi awn na matu tara agyi ni jaw da tim, shanhte gaw hkawhkam langai ra ma ai. Samuela gaw shawng nnan na hkawhkam aya hku nna Shawlu hpe naman chya ya wa tim hpang hta, Yehowa gaw Shawlu hpe nyet kau ai. Hpa majaw kun?

DAW 40

Dawi Hte Goliat

Yehowa gaw hpang lung na hkawhkam hku nna Dawi hpe lata wa ai. Dawi gaw shi hpe Yehowa lata ai lam jaw ai hpe gara hku madun wa ai kun?

DAW 41

Dawi Hte Shawlu

Shan lahkawng kaw nna marai langai gaw, hpa majaw kaga langai hpe nju ndawng nna, dai nju ndawng hkrum ai wa gaw gara myit jasat nga ai kun?

DAW 42

Nden Marai Rawng Nna Sadi Dung Ai Yonahtan

Hkawhkam wa a kasha gaw Dawi a matu manang kaja byin wa ai.

DAW 43

Hkawhkam Dawi Galaw Ai Yubak Mara

N kaja ai dawdan lam a majaw manghkang law law byin wa ai.