Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 32

Ningbaw Nnan Hte Nden Marai Rawng Ai Anum Lahkawng

Ningbaw Nnan Hte Nden Marai Rawng Ai Anum Lahkawng

Yawshu gaw Yehowa a masha ni hpe woi awn wa ai shaning law law na ai hpang, asak 110 hta si mat ai. Shi asak hkrung ai laman, Israela ni gaw Yehowa hpe nawku ma ai. Raitim, shi si mat ai hpang, Israela ni gaw Hkanan masha ni zawn sumla nawku wa ma ai. Israela ni Yehowa hpe matut nna n nawku ai majaw, Hkanan hkawhkam Yabin a lata hta, Israela ni hpe jamjau hkrum na matu Yehowa ahkang jaw wa ai. Shanhte gaw Yehowa hpe karum ya na matu hpyi nem ma ai. Dai majaw, Yehowa mung shanhte a matu Barak ngu ai ningbaw nnan hpe jaw ya ai. Shi gaw Israela ni hpe Yehowa hpang bai kayin wa na matu karum ya na wa re.

Myi htoi num Debora gaw Barak hpe shaga dat ai. Shi hta Barak a matu Yehowa hpang kaw nna shiga nga ai. Shi ndai hku tsun ai: ‘Masha 10,000 hpe shaga la nna, Kishon hka kaw nga ai Yabin a hpyen luksuk hte sa jahkrum u. Dai shara hta Yabin a hpyen luksuk a ningbaw Sisera hpe nang awng dang lu na re.’ Barak gaw Debora hpe ndai hku tsun ai: ‘Nang ngai hte hkan yang she, ngai sa na.’ Debora ndai hku bai tsun ai: ‘Ngai nang hte hkan na. Raitim, Sisera hpe sat na wa gaw nang n re. Anum langai mahtang sat lu na ngu Yehowa tsun ai.’

Debora gaw Barak hte shi a hpyen luksuk hte arau Tabora Bum de lung ai hku nna, Israela ni hpe karum shingtau wa ai. Dai shara hta hpyen gasat na matu shajin ma ai. Dai shiga hpe Sisera na yang, shi a hpyen  gumra leng ni hte hpyen luksuk ni hpe mahkawng nna kadit de sa wa ma ai. Debora gaw Barak hpe ndai hku tsun ai: ‘Dai ni gaw Yehowa nang hpe awng padang jaw na shani rai nga ai.’ Barak hte shi a masha 10,000 gaw Sisera a n-gun ja ai hpyen luksuk ni hte gasat na matu bum lagaw de yu wa ma ai.

Yehowa gaw Kishon hka hpe lim mat hkra galaw dat ai. Sisera a gumra leng ni gaw hkum pup hta lup mat ai. Sisera mung gumra leng ntsa na yu let hkrup mara kagat hprawng mat ai. Barak hte shi a hpyen ma ni gaw Sisera a hpyen luksuk hpe awng dang kau ai. Raitim, Sisera gaw lawt mat ai. Shi gaw hprawng nna Yaela ngu ai anum langai a sum hta sa makoi taw ai. Yaela gaw Sisera hpe nga chyu jaw lu nna nba jahpun da ya ai. Sisera mung grai ba nna yup pyaw mat ai. Shaloi, Yaela gaw asim sha Sisera hpang sit sa wa nna, shi a baw de sum mailak hpe gayet adup bang kau ai. Shaloi shi si mat ai.

Barak gaw Sisera hpe hkan tam ai. Yaela gaw shi a sum kaw nna pru wa let ndai hku tsun ai: ‘Kata de shang wa rit. Nang hkan tam taw ai wa hpe ngai madun na.’ Barak kata de shang wa yang Sisera si nga ai hpe mu ai. Israela ni shanhte a hpyen ni hpe awng dang hkra Yehowa galaw ya ai majaw Barak hte Debora gaw mahkawn hkawn nna shakawn ma ai. Israela ni gaw hpang na 40 ning tup, simsa let lu nga ma ai.

“Shi ga htawn tsun ai num ni, hpung kaba rai nga ma ai.”​​​​​​​​​​​​​—⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Shakawn 68:11