Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Pang 6 Hpe Shachyen Ai Lam

Pang 6 Hpe Shachyen Ai Lam

Hpang jahtum hta Israela ni gaw Ga Sadi Tawn Da Ai Mungdan de du wa ma ai. Nawku sum gaw teng man ai nawku daw jau lam a madung shara rai wa ai. Hkinjawng ni gaw Tara ni hpe sharin ya nna tara agyi ni gaw Israela ni hpe lam woi madun ya ai. Masha langai a dawdan lam ni hte galaw ai lam ni gaw kaga masha ni hpe kaja ai akyu byin shangun chye ai zawn, n kaja ai akyu mung byin shangun chye ai lam ndai daw hta madun da ai. Israela langai hpra gaw Yehowa hte shi hpang hkan ai ni a ntsa sadi dung ra ai. Debora, Naomi, Yawshu, Hana, Yephta a kasha hte Samuela ni gaw shanhte a makau grup yin na masha ni a ntsa shingkang ka-up lu ai lam tsun dan u. Israela masha n re ai Rahab, Ruhta, Yaela hte Gibeon masha ni pyi Karai Kasang gaw Israela ni hte arau rai ai lam chye ai majaw, Israela ni maga lawm wa ai lam hpe ahkyak shatai nna tsun dan u.

Ndai Pang Hta Lawm Ai Ni

DAW 29

Yawshu Hpe Yehowa Lata

Yawshu hpe Karai Kasang jaw wa ai lam matsun ni gaw ya aten hta mung anhte a matu akyu rawng nga ai.

DAW 30

Kin Yu Ni Hpe Rahab Makoi Ya

Yerihko mare bunghku agrawp daw mat ai. Rahab a nta chyawm gaw mare bunghku hta de da tim ngam nga ai.

DAW 31

Yawshu Hte Gibeon Masha Ni

Yawshu gaw Yehowa hpang ndai hku akyu hpyi ai: “Jan n shang ai sha jahkring ya rit.” Shi a akyu hpyi ga hpe Karai Kasang madat ya wa ai kun?

DAW 32

Ningbaw Nnan Hte Nden Marai Rawng Ai Anum Lahkawng

Yawshu si mat ai hpang, Israela ni gaw sumla nawku wa ma ai. Shanhte a prat grai yakhkak wa ai. Raitim Tara Agyi Barak, myihtoi num Debora hte Yaela ni hku nna karum shingtau lam ni lu wa ai.

DAW 33

Ruhta Hte Naomi

Madu wa n nga mat ai anum lahkawng gaw Israela mungdan de nhtang wa ma ai. Ruhta ngu ai num gaw hkauna hta bungli galaw ai. Dai shara hta Bua gaw shi hpe sadi hkrup wa ai.

DAW 34

Midian Masha Ni Hpe Gidon Awng Dang Wa

Midian masha ni gaw Israela masha ni hpe jam jau hkra galaw ai majaw Israela ni gaw Yehowa hpang karum ya na matu hpyi shawn wa ai. Masha kachyi mi sha nga ai Gidon a hpyen dap gaw hpyen la 135,000 nga ai hpyen dap hpe gara hku awng dang wa ai kun?

DAW 35

Shadang Sha Lu Na Matu Hana Akyu Hpyi

Elakana gaw Hana yan Penina hte shi a nta masha ni hpe Shilo mare kaw nga ai nawku sum hta, nawku dawjau na matu woi sa ai. Dai shara hta, Hana gaw shadang sha lu na matu akyu hpyi ai. Laning mi na ai hpang, Samuela hpe shangai ai.

DAW 36

Yephta A Ga Sadi

Yephta hpa ga sadi jaw wa ai kun? Hpa majaw kun? Yephta a kasha gaw shi kawa a ga sadi dung na matu gara hku galaw wa ai kun?

DAW 37

Samuela Hpe Yehowa Ga Shaga

Hkinjawng Agyi Eli hta shadang sha lahkawng nga nna shan gaw hkinjawng hku nna nawku sum hta amu gun ma ai. Shan lahkawng gaw Karai Kasang a tara ni hpe n hkan sa ma ai. Samuela gaw shan lahkawng hte n bung ai. Yehowa gaw shi hpe ga shaga ai.

DAW 38

Samson Hpe Yehowa N-gun Atsam Jaw

Karai Kasang gaw Samson hpe Hpilisti masha ni hpe gasat na matu n-gun ja wa hkra galaw ya ai. Raitim, shut ai dawdan ai lam hpe Samson jahkrat wa ai shaloi Hpilisti masha ni shi hpe rim la kau ai.