Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 20

Hpang Na Ari Zinli Kru

Hpang Na Ari Zinli Kru

Mawshe hte Arun gaw Hpara-u hpang sa nna Karai Kasang a shiga sa tsun ai: ‘Nang nye masha ni hpe n dat yang, ngai na a mungdan ntsa jinghkam ni shalun dat na.’ Jinghkam ngu ai gaw masha hpe kawa chye ai jinu kaba re. Egutu ni a nta de jinghkam ni gaw, matsan lusu n ginhka ai sha, shang bang wa ai. Mung ting gaw jinghkam ni hkrai rai mat ai. Raitim, Israela ni nga ai Goshen hta gaw jinghkam ni n nga ai. Mali ngu na ndai ari zinli kaw nna, hpang hta byin ai ari zinli ni gaw, Egutu masha ni hta sha byin sai. Hpara-u ndai hku hpyi nem ai: ‘Ndai jinghkam ni hpe la kau na matu Yehowa hpe hpyi nem ya rit. Na a masha ni mai sa sai.’ Yehowa gaw jinghkam ni hpe la kau ai hpang gaw Hpara-u a myit galai shai mat ai. Hpara-u gaw shi a mabyin kaw nna sharin la ai kun?

Yehowa ndai hku tsun ai: ‘Nye a masha ni hpe Hpara-u n dat ya yang, Egutu ni a dusat ni yawng hpe machyi nna si shangun na.’ Hpang shani hta gaw dusat ni si mat wa ai. Raitim, Israela ni a dusat ni gaw n si ai. Hpara-u gaw matut nna baw ja taw nga ai. Asum n jaw ai.

Yehowa gaw Mawshe hpe, Hpara-u hpang sa nna dap ni hpe nbung de shapoi dat na matu tsun ai. Dap ni gaw nhpu byin mat wa nna nbung hta hpring mat ai. Dai hpang Egutu ni a ntsa de du mat ai. Dai nhpu ni a majaw Egutu ni hte shanhte a dusat ni hta machyi ai ana ni byin wa ai. Dai hku byin timung, Hpara-u gaw Israela ni hpe n dat ya shi ai.

Yehowa gaw Mawshe hpe Hpara-u hpang shi a shiga sa tsun shangun ai: ‘Nang gaw nye masha ni hpe dat ya na matu, matut nna naw ningdang nga ai kun? Hpawt de, sin marang ni gaw ga de htu hkrat wa na ra ai.’  Hpang shani hta, Yehowa gaw mu ngoi ai hte sin marang jahtu dat nna, wan mung htu jahkrat dat ai. Dai gaw Egutu mung hta kalang mi mung n byin ga shi ai sawng dik htum nbung laru re. Hpun hte nsi nai si ni yawng hten mat ai. Raitim, Goshen shara hta gaw hpa n byin ai. Hpara-u ndai hku tsun ai: ‘Yehowa hpe ndai lam jahkring ya na matu hpyi nem ya u. Dai hpang nanhte mai sa sai.’ Raitim, sin hte marang hkring mat ai shaloi gaw Hpara-u a myit bai galai shai mat ai.

Dai hpang Mawshe ndai hku tsun ai: ‘Sin laru a majaw jahten hkrum nna ngam ai hpun yawng hpe ya dinggam-yaw gaw sha kau na re.’ Wan hku law ai dinggam-yaw ni gaw hkauna pa hte hpun ni hta ngam ai yawng mayawng hpe sha kau ai. Hpara-u ndai hku hpyi nem ai: ‘Ndai dinggam-yaw ni kaga shara de du mat na matu Yehowa hpang hpyi nem ya rit.’ Yehowa gaw dinggam-yaw ari zinli hpe jahkring kau ya tim, Hpara-u gaw matut nna baw ja nga ai.

Yehowa gaw Mawshe hpe ndai hku tsun ai: ‘Na a lata hpe lamu ntsa de ladawn dat u.’ Kalang ta lamu gaw nsin chyip rai mat ai. Masum ya ting, Egutu masha ni gaw hpa hpe mung n mu lu sai. Israela masha ni a nta hta sha nhtoi htoi taw nga ai.

Hpara-u gaw Mawshe hpe ndai hku tsun ai: ‘Nang hte na a masha ni mai sa sai. Dusat ni hpe gaw ngam tawn da u.’ Mawshe ndai hku bai tsun ai: ‘Anhte a dusat ni hpe gaw la nan la sa ra ai. Rai yang she, anhte a Karai Kasang hpe hkungga nawng lu na re.’ Hpara-u grai masin pawt mat ai. Shi ndai hku marawn tsun ai: ‘Nye shawng kaw nna pru mat wa u. Ngai nang hpe bai mu yang sat kau na.’

“Ding hpring ai wa hte, tara n lang ai wa hpe, Karai Kasang hpe daw jau ai wa hte, n daw n jau ai wa hpe, chye ginhka lu na ma rin dai.”​​​​​​​​​​​​​​​—⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Malahki 3:18