Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 DAW 75

Yesu Hpe Satan Gunglau

Yesu Hpe Satan Gunglau

Yesu hkalup hkam ngut ai hpang, chyoi pra ai wenyi gaw shi hpe nam mali de woi sa mat wa ai. Nhtoi 40 ya tup, hpa mung n sha ai majaw, shi grai kawsi nga ai. Dai shaloi, Satan du wa nna Yesu hpe ndai hku gunglau ai: ‘Nang gaw Karai Kasang a kasha rai yang, ndai nlung ni hpe muk shatai dat u.’ Raitim, Yesu gaw Chyum Laika hpe lakap nna ndai hku tsun ai: ‘Masha gaw muk hte sha asak hkrung lu na n re. Yehowa a mungga hpe madat nna asak hkrung ra ai.’

Dai hpang, Satan gaw Yesu hpe ndai hku bai chyam dinglik ai: ‘Nang gaw teng sha Karai Kasang a Kasha rai yang, nawku htingnu a tsaw htum ai shara kaw nna gumhtawn dat u. Karai Kasang gaw lamu kasa ni hpe shangun dat nna, nang hpe pawn la na ra ai nga nna ka da ai.’ Raitim, Yesu gaw Chyum Laika hpe lakap nna sha ndai hku bai tsun ai: ‘Dai Madu, na a Karai Kasang hpe nang chyam yu lu na n rai ngu nna ka da ai.’

Bai, Satan gaw Yesu hpe mungkan ga hta nga ai mungdan yawng hte mungkan ga a sut rai ni, arawng sadang ni hpe madun nna, ndai hku tsun ai: ‘Nang ngai hpe kalang sha nawku dawjau u. Rai yang, dai sutgan yawng ngai nang hpe jaw na.’ Raitim, Yesu ndai hku bai tsun ai: ‘Satan, pru mat wa u! Yehowa Karai Kasang langai hpe sha nawku ra ai ngu nna ka da ai.’

Shaloi, Satan pru mat wa ai. Dai hpang, lamu kasa ni du wa nna Yesu hpe lusha galaw daw jaw ai. Dai aten kaw nna, Yesu gaw Karai Kasang a Mungdan kabu gara shiga hpe hkaw tsun hpang wa ai. Dai amu gun na matu, mungkan ga de shangun dat hkrum ai re. Yesu sharin achyin ya ai hpe masha ni grai ra sharawng ma ai. Shi gara de sa sa shi hpang hkan nang ma ai.

“Shi [Satan] masu magaw ga tsun yang, shi a myit hta na hte maren tsun nga ai: shi gaw masu ai wa rai nga ai hte, masu magaw ai a kawa mung, rai nga ai.”​​​​​​​​—⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yawhan 8:44