Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Daw 4: Shawng nnan na Israela Hkawhkam a aten kaw nna Babelon de bawng dung ai aten du hkra

Daw 4: Shawng nnan na Israela Hkawhkam a aten kaw nna Babelon de bawng dung ai aten du hkra

Shawlu gaw Israela mungdan a shawng nnan na hkawhkam tai wa ai. Raitimung Yehowa shi hpe jahkrat kau nna shi a shara hta Dawi hpe lata la ai. Dawi lam amyu shagu chye lu ai. Ram ma prat hta masha shalawa Goliat hte gasat ai. De a hpang e n su n nawn myit rawng ai Shawlu kaw na hprawng ai lam, bai nna tsawm la ai Abigela gaw Dawi angawk ai amu n-galaw hkrup u ga hkum shangtang ai lam ni re.

Dai hpang Dawi a kasha Shawlumon a lam amyu myu chye lu ai. Shawlumon gaw Dawi a shara hta hkaw dung nna, Israela a hkawhkam tai wa ai. Israela mungdan a shawng nnan na hkawhkam masum gaw, shaning 40 ning hpra up hkang ma ai. Shawlumon si ai hpang Israela mungdan gaw karan mat sai. Dingdung hte dingda mungdan nga nna lahkawng karan mat ai.

Dingda lakung 10 mungdan gaw, shaning 257 ning grin nga lu ai. Hpang jahtum e Asuri masha ni a lata hta hten za mat ai. Dai hpang shaning 133 ning na ai hpang e, dingda lakung lahkawng mungdan mung hten byak hkrum ma ai. Dai aten e Israela masha ni gaw Babelon mungdan de bawng masha hku nna, rim woi mat ai hkrum ma ai. Dai majaw Daw MALI hta e myit kahpra na zawn re ai lam amyu myu langai hpang langai mu lu na rai nna, shaning 510 ning galu ai labau a lam ni rawng ai.

Shawlumon hkawhkam a kyu hpyi ai lam