Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Maumwi 51: Ruhta Hte Naomi

Maumwi 51: Ruhta Hte Naomi

Chyum Laika kaw e, Ruhta ngu ai laika buk langai mi lawm ai, hpe nang mu lu na re. Israela ngu ai mungdan kaw e, tara agyi ni a aprat hta dinghku langai mi hte seng ai maumwi re. Ruhta gaw Moba mung na numsha langai mi re. Shi gaw Karai Kasang a amyu Israela masha ni hte nseng ai. Raitimung Ruhta gaw teng man ai Karai Kasang Yehowa a lam chye na wa ai shaloi, Yehowa hpe grai tsaw ra ai. Naomi ngu ai wa gaw Ruhta hpe Yehowa a lam sharin ya ai asak kaba ai anum langai mi re.

Naomi gaw Israela masha langai mi re. Israela mungdan kaw e, hku hku wa ai ten hta, shi a madu wa hte, shan a shadang la sha lahkawng hte, Moba mung de htawt sa wa ma ai. Lani mi hta Naomi a madu wa si mat wa ai. Dai hpang e Naomi a shadang sha yan gaw, Ruhta hte Orpa ngu ai Moba numsha lahkawng hpe hkungran la ma ai. Raitimung 10 ning na jang Naomi a shadang sha lahkawng yan si mat ai. Naomi hte dai numsha lahkawng gaw grai yawn kau na masai. Ya Naomi gaw kaning di sana kun?

Lani mi hta e, Naomi gaw shi a amyu ni nga ai mung de wa mat sana nga nna myit daw dan ai. Ruhta hte Orpa gaw shi hte nkam hka ai rai nna, shan mung Naomi a hpang hkan nang ma ai. Shing rai tsawm ra hkawm sa wa ai hpang, Naomi gaw numsha yan hpang de kayin yu nna: ‘Nta de nhtang wa mat mu; nan a kanu ni hte wa nga mu,’ nga nna tsun ai.

Naomi mung numsha yan hte hka nna shan hpe apup dat wu ai. Naomi hpe grai tsaw ra ai majaw numsha yan mung hkrap masai: ‘Moi a kanam yan n wa mat na ga ai. Moi hte Moi a amyu ni kaw hkan nang na ga ai,’ nga nna tsun ai. Naomi gaw: ‘Ngai nam yan wa mu; ngai nam yan a nta kaw e wa nga yang grau kaja na re,’ nga ai. Dai majaw Orpa gaw shi a nta de wa mat ai. Raitimung Ruhta gaw n wa ai.

Naomi gaw Ruhta hpang de kayin yu nna; ‘Orpa wa mat sai. Nang mung shi hte wa u,’ nga ai. Raitimung Ruhta gaw: ‘Ngai hpe Moi hte hka na hku hkum galaw u! Moi kaw hkan nang na nngai. Moi kanang sa timung, ngai hkan na nngai . Moi gara kaw e nga timung ngai nga na nngai, moi a amyu gaw nye a amyu, moi a Karai Kasang gaw nye a Karai Kasang, moi si ai shara kaw ngai makoi mayang hkam na nngai,’ nga ai. Shing nga nna Ruhta tsun jang Naomi gaw, nta de wa mat u, nga nna bai ntsun nu ai.

Shing rai anum lahkawng gaw Israela mung de du wa ma ai. Dai kaw e dum nta hte rai nna wa nga ma ai. Muk yaw mam dan ai aten re majaw Ruhta gaw hkauna pa kaw amu shang galaw ai. Boza ngu ai wa gaw shi a hkauna hta muk yaw mam n lim gut la shangun ai. Boza a kanu gaw kadai re ai hpe chye a ni? Shi gaw Yerihko mare na Rahab re.

Lani mi hta e, Ruhta hpe Boza gaw tsun ai: ‘Na a lam ngai na sai. Naomi a ntsa e, nang kade daram tsaw ra shawang myit kaja tawn ai hpe ngai chye ni ai. Na a kanu kawa hte, na a mung hpe kau da nna, shawng de nchye ai amyu ni a kaang e sa nga ai hpe mung na sai. Yehowa gaw, na a ntsa e mai kaja ai myit hte anga nga u ga,’ nga nna tsun ai.

Ruhta mung: ‘Madu gaw nye a ntsa e grai matsan dum chye ai hte, ngai hpe ga ngwi ga pyaw hte tsun ai majaw ngai grai kabu kau ni ai’, nga nna bai tsun ai. Boza mung Ruhta hpe grai tsaw ra ai. Dai majaw kade nna yang, Boza hte Ruhta hkungran ma ai. Naomi kade daram kabu na kun! Boza hte Ruhta gaw Obed ngu ai shadang sha alat lu ai shaloi, Naomi gaw grau nna kabu mat ai. Hpang e Obed gaw Dawi a kaji dwi, tai wa ai. Dawi a lam hpang e law law naw chye lu na re.

Ruhta hte Naomi

Ruhta laika