Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Maumwi 46: Yerihko Mare Bunghku

Maumwi 46: Yerihko Mare Bunghku

Ndai Yerihko mare bunghku ni hten run hkra, hpa e galaw nga a ni? Bawm kaba wa hkra ai zawn re. Raitimung dai aprat e, bawm ni rai nnga ai; sanat ni pyi rai nnga ai. Ndai gaw Yehowa galaw dat ai mauhpa kumla re. Gara hku nna byin wa ai hpe yu yu ga.

Yerihko mare bunghku hten run nga ai

Yawshu hpe Yehowa kaning nga nna tsun ai hpe madat yu mu; ‘Nang hte na hpyen ma ni mare hpe shinggrup nna rawt sa wa mu. Lani mi hta kalang mi kru ya du hkra, shinggrup mu; ga shaka sumpu hpai mu; ga shaka sumpu a shawng e, hkinjawng sanit hkawm sa ra ai; bai nna pahtau dum ra ai da.’

Sanit ya du ai shani hta mare hpe sanit lang shinggrup mu. Dai hpang mahku galu hkra pahtau dum nna, masha yawng hpyen rawt ai nsen hte garu jahtau dat mu; dai shaloi mare bunghku daw run taw mat na ra ai.’

Yehowa tsun ai hte maren Yawshu hte masha ni galaw ma ai. Shanhte rawt sa wa ai shaloi, shanhte yawng asim sha nga nga ma ai. Kadai mung aga n shaga ma ai. Pahtau nsen hte hpyen sharawt lagaw shara ai nsen sha na ai. Yerihko mare kata na Karai Kasang a amyu masha ni a hpyen ni gaw, hkrit gari nga na ma ai. Hku wawt hku hta noi tawn ai sumri hkyeng hpe mu a ni? Kade a hku wawt hku re a ni? Teng ai. Rahab gaw kin-yu lahkawng htet da ai hte maren, galaw ai. Shi a dum nta masha yawng shi hte rau nta nhku e, la nga ma ai.

Yawshu

Sanit ya du ai hte mare hpe sanit lang shinggrup ai hpang pahtau dum dat nna hpyen rawt ai nsen hte garu jahtau dat ma ai. Dai shaloi mare bunghku ni hten run wa ai. Yawshu gaw: ‘mare kata na masha mahkra hpe sat kau mu. Mare hpe wan nat kau mu. Hpa mung nngam hkra wan nat kau mu. Aja, gumhpraw, magri hte ahpri rai ni hpe la nna Yehowa, a nawku sum na sutdek hta bang mu,’ nga nna tsun ai.

Kin-yu lahkawng hpe Yawshu tsun ai. ‘Rahab a nta de sa mu. Shi hte dum nta masha ni hpe shaga shapraw mu,’ nga nna shangun ai. Kin-yu yan ga sadi jaw ai hte maren Rahab hte shi a dum nta masha ni asak lawt lu ma ai.

Yawshu 6:1-25.