Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Maumwi 43: Yawshu Ningbaw Tai wa Ai

Maumwi 43: Yawshu Ningbaw Tai wa Ai

Mawshe gaw israela masha ni hte Hkanan mung de shang mayu ai. Dai majaw: ‘Yehowa e ngai Yawdan Hka rap nna kaja ai mung hpe mu na matu, ahkang jaw rit,’ nga nna hpyi ai. Raitimung Yehowa gaw: ‘Ram sai, dai hte seng ai hpang de hkum hpyi sa!’ nga nna tsun ai. Yehowa dai zawn hpa rai tsun dat ai hpe nanhte chye ma ni?

Mawshe gaw lunghkrung hpe, gayat ai ten hta byin mat wa ai lam a majaw re. Myit dum ai kun? Mawshe hte Arun gaw Yehowa hpe n shagrau ma ai. Lunghkrung kaw na hka pru hkra galaw ya ai wa gaw, Yehowa re, nga nna masha ni hpe shan ntsun ma ai. Ndai lam a majaw Yehowa gaw shi hpe Hkanan mung shang na ahkang n jaw ai.

Dai majaw Arun si ai hpang shata mi daram rai yang, Yehowa gaw Mawshe hpe tsun ai: ‘Yawshu hpe shaga u; hkinjawng Eleaza hte masha ni a man e, shi hpe tsap shangun u; Yawshu gaw ningbaw nnan re, nga nna masha shagu hpe chye na hkra, yawng hpe tsun u,’ nga nna tsun ai. Mawshe mung Yehowa tsun ai hte maren galaw ai. Ndai sumla hta nanhte mu ai hte maren galaw ai.

Yawshu gaw ningbaw re ai nga nna Mawshe tsun ai

Dai hpang Yehowa Yawshu hpe tsun ai: ‘N-gun da ting u; hkum hkrit u; Israela masha ni hpe ngai ga sadi tawn da ai Hkanan mung de nang shanhte hpe, woi sa lu na; ngai gaw nang hte rau rai na nngai,’ nga ai.

Dai hpang e Yehowa gaw Mawshe hpe Moba mung e nga ai Nebo bum pungding de lung shangun ai. Dai shara kaw nna Mawshe gaw, Yawdan hka wora hkran maga na tsawm la ai Hkanan mung hpe, mu kau dat ai. Yehowa gaw: ‘Abaraham, Isak, Yaku ni a kashu kasha ni hpe jaw na nga nna ngai ga sadi tawn da ai mung gaw, ndai mung re; ngai nang hpe mu shangun ai ahkang jaw sai. Raitimung nang rap sa wa lu na nrai,’ nga nna tsun dat ai.

Dai Nebo bum pungding e, mawshe si mat wa ai. Mawshe a asak 120 ning rai sai. Shi gaw atsam naw rawng ai. Shi a amyi atsawm sha naw mu lu ai. Mawshe si mat ai majaw, masha ni grai yawn ai hte, sharung shayawt ma ai. Raitimung ningbaw nnan Yawshu hpe lu ai majaw, kabu ma ai.

Bu hkawm laika 27:12-23; Tara jahprang laika 3; 23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.