Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Maumwi 2: Tsawm La Ai Sun Langai

Maumwi 2: Tsawm La Ai Sun Langai

Ndai sumla kaw na ginding aga hpe yu yu mu. Grai tsawm la nga ai. Tsingdu tsingman hte, ahpun ni, nampan hte, dusat ni hpe yu dat u. Magwi hte hkanghkyi kanang e, nga nga ai hpe mu a ni?

Edin sun kata na dusat

Ndai tsawm la ai sun gara hku nna byin wa ai hpe chye a ni? Anhte a matu ginding aga hpe Karai Kasang gara hku nna lajang ya ai hpe yu yu ga.

Shawng nnan hta hkarang ga hpe tsingdu pa hte ka-up dat ai. Dai hpang e hpun kaji ni, sumwum ni, hpun ni tu kaba wa jang ginding aga gaw tsawm htap wa ai. Raitimung tsawm htap nga na matu sha n rai. Anhte sha yang grai mu ai, lusha sha hpa law law hpe mung jaw ai.

Dai hpang e Karai Kasang gaw anga ni hpe hpan da nna, hka kata e nga shangun ai. Lamu ntsa e pyen na matu u ni hpe hpan da ai. Agwi ni, Nyau ni, Gumra ni, hpe mung hpan da ai. Dusat amyu kaba ni hte, dusat amyu kaji ni hpe mung hpan da ai; Nanhte a nta makau e, hpa dusat ni nga ma ni? Dai ni hpe Karai Kasang hpan twan da ai majaw, shi hpe chyeju dum yang kaja ai n re ani?

Hpang jahtum e, ginding aga shara langai mi hpe, laksan kaja hkra hpan da ai. Dai shara hpe Edin sun nga nna shamying ai da. Tsun shara nrawng hkra kaja ai. Amyu baw shagu tsawm la nga ai. Karai Kasang gaw shi hpan twan ai ndai sun zawn, ginding aga ting hta byin wa shangun mayu ai.

Raitimung ndai sun a sumla hpe bai kahtap nna yu yu mu. Hpa naw ra nga ai ngu ai hpe, Karai Kasang mu ai kun? Chye ani? Yu yu ga.

Ningpawt Ninghpang 1:11-15; 2:8, 9.