Chyum Laika Kaw Na Chye Lu Ai Ni

Chyum Laika Kaw Na Chye Lu Ai Ni

Ahkyak ai ga san 20 a mahtai ni hpe Chyum Laika kaw na mu lu na re.

Karai Kasang Gaw Kadai Rai Ta?

Nawku htung law malawng hta Karai Kasang gaw chye na yak ai shing nrai nmu lu ai atsam langai sha re ngu sharin ya ai. Raitim, Chyum Laika gaw dai hku n tsun da ai.

Karai Kasang A Lam Gara Hku Sharin La Mai Na Kun?

Chyum Laika hpe hti ai hte sha myit dik mai sai kun?

Chyum Laika hpe kadai ka ai kun?

Masha a nyan hpaji hte ka da ai laika buk daram sha kun? Shing nrai dai hta grau ai kun?

Chyum Laika Gaw Hpung Tang Hpaji Hte Mung Hkrak Re Ai Kun?

Chyum Laika gaw Karai Kasang kaw na rai yang hpung tang hpaji hte seng nna tsun yang mung tup hkrak rai na re.

Chyum Laika A Madung Shiga Gaw Hpa Rai A Ta?

Chyum daw 10 gaw Chyum Laika a madung lam ni hpe chye shangun ai.

Meshia Na Lam Hpe Chyum Laika Hta Gara Hku Tau Hkrau Tsun Da Ai Kun?

Yesu hta dik wa ai myihtoi ga law malawng gaw, shi dingsang galaw la nmai ai lam ni re.

Ndai Prat Hte Seng Nna Chyum Laika Hta Gara Lam Ni Tau Hkrau Tsun Da A Ta?

Majan, hku hku ai lam, n tara ai lam ni hte akyang hten za ai lam ni law jat wa ai gaw hpa hpe madun nga ai kun?

Masha Ni Yakhkak Jamjau Hkrum Ai Gaw Karai Kasang A Majaw Kun?

Karai Kasang gaw masha ni hpe chyam na matu yakhkak jamjau hkrum shangun ai kun?

Masha Ni Hpa Majaw Jamjau Hkrum A Ta?

Jamjau hkrum ai gaw Karai Kasang a majaw nrai yang, kade a majaw kun? Shing nrai hpa majaw kun?

Htawm Hpang Prat Hte Seng Ai Gara Ga Sadi Ni Chyum Laika Hta Lawm A Ta?

Chyum Laika hta lawm ai kaja htum myit mada lam a majaw, nang mau na re.

Masha Si Mat Ai Hpang Hpa Byin Mat Ai Kun?

Si ai gaw prat nnan lu na matu kun?

Bungli Hte Seng Nna Chyum Laika Hta Hpa Tsun A Ta?

Law malawng gaw, bungli hpe ajin aban ngu mu mada nna, bungli n-galaw ra sana aten hpe myit mada nga ma ai. Karai Kasang dai zawn yaw shada ai kun?

Tinang Hta Nga Ai Arung Arai Ni Hpe Gara Hku Hparan Mai Na Kun?

Galoi mung tatut hkrak re ai Chyum Laika kaw na hpaji rawng ai ga ni gaw, arung arai ni tinang hpe hkang ai hku n byin ai sha, tinang gaw arung arai ni hpe atsawm hparan chye hkra karum ya ai.

Ngwi Pyaw Lam Gara Hku Lu Mai Na Kun?

Chyum Laika hta ngwi pyaw lam nga nna myit dik nga lu na matu lam matsun ni lawm ai.

Myit Tsang Lam Ni Hpe Gara Hku Hparan Mai Na Kun?

Myit tsang ai lam ni hpe hkrum wa yang, Chyum Laika kaw na lam matsun ni hpe tam mai ai.

Chyum Laika Gaw Na A Dinghku Hpe Gara Hku Karum Ya Lu Na Kun?

Na a nta dinghku kaw ngwi pyaw ai hte simsa ai lam lu na matu, gara hku galaw ra na hpe yu yu u.

Karai Kasang Hte Gara Hku Ni Htep Lu Na Ta?

Karai Kasang hte ni htep hkra galaw mai ai.

Chyum Laika Hta Gara Laika Ni Lawm A Ta?

Chyum Laika hta lawm ai lam ni hte seng nna madun da ai hpe hti yu u.

Chyum Laika Hti Ai Lam Kaw Na Akyu Grau Lu Hkra Gara Hku Galaw Mai Na Kun?

Chyum Laika a gara Chyum daw hpe mi hti ai rai tim ga san mali a mahtai hpe tam yu ai gaw na a matu akyu law law lu na re.