2019 Ginwang Zuphpawng Lamang

2019 Yehowa Sakse Ni A Tsawra Myit Gaw Agrin Nga Ai Ginwang Zuphpawng Lamang.

Bat Kru Ya

Bat Kru Ya Lamang gaw 1 Htesaloni 4:9 hta madung tawn da ai​—⁠“Shada Da Tsawra Nga Na Matu, Karai Kasang Sharin Achyin Ya Ai.”

Laban Ya

Laban shani a lamang gaw Yuda 21 hta madung tawn da ai​—⁠‘Karai Kasang a n-gaw nwai ai myit hta a nga nga mu.’

Sa Lung Ai Ni Chye Ging Ai Lam

Sa lung ai ni hpe karum ya lu ai lam ni.