Content de lai

2018 Yawng Hpawn Jahpan

2018 Yawng Hpawn Jahpan
 • Yehowa Sakse Ni A Ginjaw Garan Rung Ni: 87

 • Jahpan Jaw Ai Mungdan Ni: 240

 • Nawku Hpung Yawng Hpawn: 119,954

 • Mungkan Ting Hta Myit Dum Poi Lung Ai Ni: 20,329,317

 • Mungkan Ting Na Myit Dum Poi Hta Lusha Ai Ni: 19,521

 • Law Dik Htum Hkaw Tsun Masha *: 8,579,909

 • Hkaw Tsun Bungli Hta Shata Shagu Shang Lawm Ai Hkaw Tsun Masha Ni A Rap Ra Shadang: 8,360,594

 • 2017 Hta Na Grau Rawt Jat Wa Ai Tsa Lam Shadang: 1.4

 • Hkalup Hkam La Ai Ni Yawng Hpawn *: 281,744

 • Shata Shagu Na Lam Woi Ningshawng * Galaw Ai Rap Ra Shadang: 1,267,808

 • Shata Shagu Aten Kadun Ningshawng Galaw Ai Rap Ra Shadang: 446,642

 • Hkaw Tsun Magam Hta Shang Lawm Ai Hkying Hkum Ni: 2,074,655,497

 • Shata Shagu Na Chyum Ga Sharin * Rap Ra Shadang: 10,079,709

2018 magam shaning * laman, Yehowa Sakse Ni gaw, hkaw tsun bungli hta shang lawm nga ai laksan ningshawng ni, sasana magam gun ni hte hpung kawan ni a matu American dollar wan 214 jan jailang wa ai. Mungkan ting na ginjaw garan rung ni hta marai 20,331 magam gun nga ai. Shanhte yawng gaw, Yehowa Sakse Ni a Mungkan Ting Na Laksan Aten Hpring Magam Gun ni re.

^ စာပိုဒ်၊ 7 Hkaw tsun masha ngu ai gaw, Karai A Mungdan kabu gara shiga hpe, myit rawt let hkaw tsun nga ai ni hpe tsun ai re. (Mahte 24:14) Hti hkum kade daram nga ai hpe gara hku jahpan galaw ai hte seng nna jw.org/kac kaw mara da ai “Mungkan Ting Hta Yehowa Sakse Kade Daram Nga Ai Kun?” ngu ai sumhpa hta hti yu u.

^ စာပိုဒ်၊ 10 Yehowa Sakse langai hku nna hkalup hkam lu na matu, galaw ra ai lam ni hpe grau chye mayu yang, jw.org/kac hta lawm ai “Yehowa Sakse Langai Byin Hkra Hpa Galaw Ra Na Kun?” ngu ai sumhpa hta hti yu u.

^ စာပိုဒ်၊ 11 Lam woi ningshawng ngu ai gaw, kabu gara shiga hkaw tsun ai bungli hta, shata shagu masat da ai hkying hkum hpring hkra, shawang myit hte magam gun nga ai hkalup hkam da sai, kasi kaja ai Sakse Hkam ni hpe tsun ai re.

^ စာပိုဒ်၊ 14 Grau nna chye mayu yang, jw.org hta lawm ai “Chyum Laika Hkaja Ai Ngu Ai Gaw Hpa Rai Kun?” ngu ai sumhpa hta hti yu u.

^ စာပိုဒ်၊ 15 2018 magam shaning gaw, 2017, September 1, kaw nna 2018, August 31, du hkra re.