Dingda Korea hta masat kaman hkaw tsun nga

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK September 2018

Tsun Shaga Ladat Ni

Masha ni hte seng nna Karai Kasang a hkam sha lam hpe tsun da ai tsun shaga ladat ni.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Yesu A Shawng Nnan Na Mau Hpa Amu

Yesu a shawng nnan na mau hpa amu gaw shi a atsam ningja ni hpe chye shangun ai.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Yesu Gaw Samari Num Langai Hpe Sakse Hkam

Masat kaman sakse hkam na matu, Yesu gaw, dai num shani shagu galaw nga ai bungli hte seng ai, ga shadawn langai hte tsun hpang wa ai.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Hkaw Tsun Bungli Hta Rawt Jat Hkra Galaw U​—⁠Sakse Hkam Lu Hkra Tsun Shaga Hpang U

Masha tsasam ni hte tsun shaga hpang chye ai atsam rawt jat hkra, gara hku galaw mai ai kun?

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Myit Madung Hte Yesu Hpang Hkan U

Sape nkau mi gaw tingkyeng akyu a matu, Yesu hpang hkan ai majaw ahtu kataw nna n hkan mat ai re.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Hpa Mung Lahpawt Lama N Byin U Ga

Yesu zawn, Yehowa jaw ai ni hpe lahpawt lama n byin shangun ai hku nna, chyeju dum ai lam anhte madum mai ai.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Yesu Gaw Shi Kawa Hpe Shagrau Wa

Yesu a matu ahkyak htum gaw, Yehowa jaw da ai bungli hpe ngut hkra galaw na matu re.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Yesu Zawn Shagrit Shanem Ai Myit Madun U

Nawku hpung hta laksan ahkaw ahkang (sh) lit ni lu wa ai shaloi, Yesu hpe gara hku kasi la mai na kun?