Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Hkaw Tsun Ladat Ni

Hkaw Tsun Ladat Ni

bhs-CHYUM LAIKA ANHTE HPE HPA SHARIN YA AI KUN?

Ga San: Lumu kasa ni teng sha nga ai kun?

Chyum Daw: Shk. 103:20

Garan: Chyum Laika hta tsun da ai lamu kasa ni a lam hte shanhte gaw anhte a prat hta gara hku akyu jaw ai hpe ndai laika buk (bhs daw 10 hpe madun) hta tsun dan da ai.

TENG MAN AI LAM HPE SHARIN YA U

Ga San: Chyum Laika gaw hpung tang hpaji hte tup hkrak re ai kun?

Chyum Daw: Yob. 26:7

Teng Man Lam: Chyum Laika hta tsun da ai ni gaw hpung tang hpaji hte tup hkrak rai nga ai.

ZUPHPAWNG SAW SHAGA LAIKA (inv)

Garan: Manu jahpu n jaw ra ai sha, Chyum Mungga sa madat na matu saw shaga mayu ai. Anhte a Nawku Htingnu hta re. [Nawku ai aten hte bat shagu zuphpawng ni, mungga a ga baw ni hpe tsun dan nna saw shaga laika garan u.]

Ga San: Moi de, lung ga ai kun? [Mai byin yang, Nawku Htingnu Hta Hpa Ni Galaw A Ta? ngu ai video hpe madun u.]

NA A HKAW TSUN LADAT HPE HKYEN LAJANG U

Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang na matu, shawng na laika man hta lawm ai hkaw tsun ladat ni hpe akyu jashawn u.