Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Hkaw Tsun Ladat Ni

Hkaw Tsun Ladat Ni

bhs-Chyum Laika Anhte Hpe Hpa Sharin Ya Ai Kun?

Ga San: Karai Kasang hpe kamsham ai ni gaw shi hte ni htep mayu ma ai. Karai Kasang hte ni htep lu na matu, Chyum Laika hta anhte hpe saw shaga da ai lam nang chye ai kun?

Chyum Daw: Yaku 4:⁠8a

Garan: Ndai laika buk gaw Karai Kasang hte seng nna, Chyum Laika hta tsun da ai lam chye lu hkra anhte hpe karum ya na re. [Sharin Ya Laika Buk a Daw 1 hpe madun u.]

bhs-Chyum Laika Anhte Hpe Hpa Sharin Ya Ai Kun?

Ga San: Karai Kasang gaw mungkan hpe uphkang nga ai ngu nkau mi sawn la ma ai. Raitim, Chyum Laika hta dai zawn n tsun da ai hpe nang chye ai kun?

Chyum Daw: 1 Yaw. 5:⁠19

Garan: Ndai lam hte kaga lam law law hte seng nna Chyum Laika teng sha sharin ya ai hpe ndai laika buk kaw asan sha sanglang da ai.

Teng Man Ai Lam Hpe Sharin Ya U

Ga San: Karai Kasang gaw anhte hpe lanu lahku ya, n ya gara hku chye lu na kun?

Chyum Daw: 1 Pet. 5:7

Teng Man Lam: Karai Kasang gaw anhte hpe lanu lahku ya nga ai majaw, shi kaw akyu hpyi na matu saw shaga da ai.

Na A Hkaw Tsun Ladat Hpe Hkyen Lajang U

Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang na matu, shawng na laika man hta lawm ai hkaw tsun ladat ni hpe akyu jashawn u.