Malawi hta Hkristan tsawra myit madun nga

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK October 2018

Tsun Shaga Ladat Ni

Masha ni hpa majaw yakhkak jamjau hkrum ai hte dai hpe Karai Kasang hpa galaw ya na hte seng ai tsun shaga ladat ni.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Yesu Gaw Shi A Sagu Ni Hpe Lanu Lahku

Kaja ai sagu rem wa Yesu gaw, shi a sagu langai hpra a ra rawng ai, gawngkya ai, n-gun atsam rawng ai lam ni hpe atsawm sha chye ai.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Yesu A Matsan Dum Myit Hpe Kasi La U

Yesu a matsan dum myit hte myit tau ya ai lam hpe laklai shangun ai gaw hpa rai kun?

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

“Ngai Nanhte A Matu Kasi Kamang Tawn Da Ni Ai”

Yesu gaw, shi a kasa ni shagrit shanem na matu hte shanhte a hpunau ni akyu hkam sha na matu, grit nem ai amu ni hpe galaw na matu sharin ya wa ai.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Tsawra Myit Gaw Hkristan Ajet Hpe Ginhka Ya​—⁠Tingkyeng Myit Hte Masin Pawt Ai Hpe Koi U

Hkristu zawn tsawra myit hpe madun na matu, anhte ni gaw kaga masha ni a akyu hpe myit ya ra nna, masin pawt ai hpe koi ra ai.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

“Nanhte Chyawm Gaw Mungkan Ga Hte Seng Ai Ni N Rai”

Yesu a hpang hkan ai ni gaw, shanhte a makau hta nga ai mungkan masha ni hte n bung na matu nden marai ra ai.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Tsawra Myit Gaw Hkristan Ajet Hpe Ginhka Ya​—⁠Manu Dan Ai Kahkyin Gumdin Lam hpe Makawp Maga

Kahkyin gumdin na matu, anhte ni gaw kaga masha ni a kaja ai lam hpe sha yu nna, myit masin mahkra hte mara raw ya ra ai.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Yesu Gaw Teng Man Ai Tara Hpe Sakse Hkam

Yesu a sape ni hku nna anhte ni mung, teng man ai tara hpe sakse hkam ra ai.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Tsawra Myit Gaw Hkristan Ajet Hpe Ginhka Ya​—⁠Teng Man Ai Tara Hte Ngwi Pyaw Nga U

Masu magaw ai lam hte n ding n man ai lam hpring tup rai nga ai, mungkan hta asak hkrung nga ra ai raitim, teng man ai lam hpe hkaw tsun nna, dai hta kabu nga ra ai.