Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni | Ga Shagawp 7-11

Na A Myit Salum Lam N Shai Hkra Sadi U

Na A Myit Salum Lam N Shai Hkra Sadi U

Yehowa a matsun ga ni gaw anhte hpe makawp maga ya lu ai. Dai ni hpe anhte a kraw hta bang da yang she akyu lu na re. (Ga Sha. 7:3) Yehowa a mayam langai myit salum shai mat na matu, ahkang jaw ai hte Satan a hkalem hkalau ai hta aloi sha du mat na re. Ga Shagawp daw kaba 7 hta myit salum hpe shai kau na matu ahkang jaw ai ramma langai a lam hpe tsun da ai. Shi a lam kaw nna anhte hpa sharin la lu ai kun?

 • Mu Ai

  7:10

 • Hkra Ai

  7:13

 • Namchyim

  7:14

 • Sama

  7:17

 • Na Ai

  7:21

 • Yehowa kaw na shai mat hkra anhte ni hta nga ai atsam manga hpe jailang nna mara galaw na matu Satan Shakut

 • Nyan hpaji hte chye chyang ai atsam gaw, anhte mara galaw yang hkam sha wa na akyu ni hpe chye shangun nna, wenyi lam hta shoihpa byin shangun ai lam hpe koi yen lu hkra karum ya