Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

November 26–December 2

KASA 6-8

November 26–December 2
 • Mahkawn 124 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Hkristan Nawku Hpung Nnan Chyam Dinglik Hkrum”: (min. 10)

  • Kas 6:1​—⁠Nawku hpung kata hta, Greek ga shaga ai gaida jan ni gaw, lachyen lahka hkrum nga (bt 41 ¶17)

  • Kas 6:2-7​—⁠Kasa ni gaw manghkang hpe hparan wa (bt 42 ¶18)

  • Kas 7:58–8:1​—⁠Nawku hpung hpe grai zingri zingrat ai lam ni byin wa

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Kas 6:15​—⁠Stehpan a myi man gaw gara hku nna, “lamu kasa myi man zawn rai” wa ai kun? (bt 45 ¶2)

  • Kas 8:26-30​—⁠Dai ni aten na Hkristan ni gaw, Hpilip galaw wa ai magam bungli hta gara hku nna, shang lawm na ahkang nga ai kun? (bt 58 ¶16)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta, Yehowa a lam hpa sharin la wa sai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna, gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Kas 6:1-15

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • No.2 Lang Bai Kawan: (min. 3 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hte hpang u. Zuphpawng lung na matu saw shaga u.

 • No.3 Lang Bai Kawan: (min. 3 (sh) yawm) Chyum daw hpe tinang hkrai lata nna, hkaja mai ai laili laika hpe garan u.

 • Chyum Ga Sharin: (min. 6 (sh) yawm) lv 43-44 ¶16-17

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

 • Mahkawn 109

 • Yehowa Hpe Tinang A Kumhpa Sa Nawng Ya”: (min. 15) Myitsu salang langai bawngban u. ‘Yehowa Hpe Tinang A Kumhpa Sa Nawng Ya’ ngu ai video hpe madun nna hpang u. Lai wa sai magam shaning laman, lu la ai alu gumhpraw a matu, ginjaw garan rung kaw na, chyeju dum ai laika hpe hti dan u. Alu shang lawm ai majaw, lu ai akyu ni hpe dinglik u. Nawku hpung hta shata shagu jailang ai jarik ni hpe tsun dan u. Alu gumhpraw hpe gara hku shang lawm mai ai lam hte gara hku jailang nga ai lam hpe bawngban u. Shanhte a shawang myit hte bang ai lam hpe shakawn ya u.

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: (min. 30) lv daw 3 ¶16-21

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 67 hte Akyu Hpyi