Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni | Ga Shagawp 27-31

Sari Rawng Ai Num Langai A Lam Chyum Laika Hta Tsun Da Ai

Sari Rawng Ai Num Langai A Lam Chyum Laika Hta Tsun Da Ai

Ga Shagawp daw kaba 31 hta Hkawhkam Lemuela a Kanu gaw kasha hpe sharin ya ai ga lawm ai. Shi gaw sari rawng ai num hta mu lu na lam ni hpe hpaji rawng ai hku sharin ya wa ai.

Sari rawng ai num gaw kam hpa mai ai

31:​10-12

  • Dinghku hte seng nna dawdan lam ni galaw ai shaloi shagrit shanem ai hte manu dan ai hpaji jaw ga ni tsun ai

  • Hpaji rawng ai dawdan lam ni galaw na hpe shi a madu wa kam ai, lam shagu hta shi ra sharawng ai hku byin hkra madu wa hpe atik anang galaw na n re

Sari rawng ai num gaw bungli shakut ai

31:​13-27

  • Sari rawng ai num gaw ja gumhpraw hpe sadi sahka hte lang ai, si mani ai hku mung nga ai majaw, shi nta masha ni gaw san san seng seng bu hpun ai, masha man hta myiman pa ai, lusha mung law htam nga ai

  • Shi nta masha ni a matu shani shana bungli shakut ai

Sari rawng ai num gaw wenyi lam hta kung hpan

31:⁠30

  • Karai Kasang hpe hkrit ai, Karai Kasang hte hku hkau lam nga hkra galaw ai