Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Tsun Shaga Ladat Ni

Tsun Shaga Ladat Ni

●○○ HKAW TSUN TEN

Ga San: Anhte si yang hpa byin mat ai kun?

Chyum Daw: Hpj 9:5a

Matut Mahkai: Si ai gaw yawng a jahtum re ai kun?

○●○ SHAWNG NNAN BAI KAWAN

Ga San: Si ai gaw yawng a jahtum re ai kun?

Chyum Daw: Yob 14:14, 15

Matut Mahkai: Si mat ai anhte tsawra ai ni hpe Karai Kasang bai jahkrung ya ai shaloi, anhte a prat gaw gara hku rai na kun?

○○● No.2 LANG BAI KAWAN

Ga San: Si mat ai anhte tsawra ai ni hpe Karai Kasang bai jahkrung ya ai shaloi, anhte a prat gaw gara hku rai na kun?

Chyum Daw: Esa 32:18

Matut Mahkai: Mungkan ga hta simsa hkra Karai Kasang gara hku galaw ya na kun?