Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI | ROMA 12-14

Hkristan Tsawra Myit Madun Ai Gaw Hpa Lachyum Rai Kun

Hkristan Tsawra Myit Madun Ai Gaw Hpa Lachyum Rai Kun

12:10, 17-21

Langai ngai gaw anhte hpe galaw shut yang, n kaja ai hku bai n htang ai sha, shi hpe kaja ai hku bai htang ai gaw Hkristan tsawra myit re. “Nang hpe hpyen ai wa kawsi nga a yang, shi hpe shat jaw u; hpang kara nga a yang, lu na jaw u: dai lam galaw n yang gaw, shi a baw ntsa e grung nga ai wan n-ga nang sumpum da na wu ai.” (Rom 12:20) Ndai hku tsawra myit madun ai gaw, anhte hpe n tara ai hku galaw ai wa hpe, shi galaw shut wa ai a matu myit malai lu wa shangun ai.

Nang n dum shami hkra machyi hkra galaw hkrup ai marai langai ngai gaw, nang hpe tsawra myit hte bai htang yang, gara hku hkam sha ai kun?