Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

March 5-11

Mahte 20-21

March 5-11
 • Mahkawn 76 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Grau Mayu Ai Wa Kadai Rai Ti Mung, Nanhte A Ali Ama Tai U Ga”: (min. 10)

  • Mat 20:3​—⁠Gumrawng ai laika ka ai sara ni hte Hparishe ni gaw, “gat hkan e” sadi hkrup nna shakram ai hpe grai ra (“gat hkan e” nwtsty media)

  • Mat 20:20, 21​—⁠Kasa lahkawng ahkang aya hte arawng sadang lu na matu hpyi shawn wa (“zebedi a kasha yan a kanu,” “na hkra maga de langai mi, pai maga de langai mi” nwtsty hkaja matsing)

  • Mat 20:25-28​—⁠Yesu gaw shi hpang hkan ai ni gaw, shagrit shanem ai ali ama ni tai ra ai ngu tsun wa (“baw tai mayu ai wa,” “shangun ma hpe yam sha na nga du sa ai nrai; shangun ma amu hpe galaw daw ya na” nwtsty hkaja matsing)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Mat 21:9​—⁠“Dawi a Kasha kaw, Hawsanna, rai wa u ga” ngu shawa hpawng jahtau ai shaloi, shanhte hpa hpe tsun mayu ai kun? (“Hawsanna, rai wa u ga,” “Dawi a Kasha” nwtsty hkaja matsing)

  • Mat 21:18, 19​—⁠Maihpang hpun hpe Yesu gaw hpa majaw dagam kau ai kun? (jy 244 ¶4-6)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta Yehowa a lam hpa sharin la wa ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna, gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Mat 20:1-19

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • Hkaw Tsun Ten Video: (min. 4) Video hpe madun nna bawngban u.

 • Shawng Nnan Bai Kawan: (min. 3 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hpe lang u.

 • Chyum Ga Sharin: (min. 6 (sh) yawm) lv 36-37 ¶3-4

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

 • Mahkawn 99

 • Buga Hta Ra Ai Lam Ni: (min. 5)

 • Uhpung A Galaw Awng Dang Wa Ai Lam Ni: (min. 10) March a matu Uhpung A Galaw Awng Dang Wa Ai Lam Ni ngu ai video hpe madun u.

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: (min. 30) bhs daw. 8, ¶11-21

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 53 hte Akyu Hpyi