Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Ya Aten Hta Yehowa Myit Ra Ai Hpe Kadai Ni Galaw Nga A Ta?​—⁠Jailang Mai Ai Lam

Ya Aten Hta Yehowa Myit Ra Ai Hpe Kadai Ni Galaw Nga A Ta?​—⁠Jailang Mai Ai Lam

Ya Aten Hta Yehowa Myit Ra Ai Hpe Kadai Ni Galaw Nga A Ta? ngu ai brochure hpe Chyum Laika n sharin shi yang (sh) sharin ngut ai hpang hkaja na matu yaw shada da ai. * Daw 1 kaw nna 4 gaw Chyum ga sharin hpe anhte a lam grau chye wa na matu, daw 5 kaw nna 14 hta anhte galaw ai lam ni hpe sharin la lu na matu, daw 15 kaw nna 28 hta gaw uhpung a galaw ai lam ni hpe chye wa hkra karum ya ai. Ndai laika hpe daw hte daw azin ayang hti mat ai gaw kaja htum raitim, Chyum ga sharin myit lawm ai daw langai hpe shawng hti mayu yang mung mai ai. Daw langai hpra gaw, laika man langai daram sha nga ai majaw, minit 5-10 daram hte hkaja mai ai.

  • Ga san hku nna ka da ai ga baw hpe myit maju jung u

  • Laika pang ni hpe kalang ta yawng hti ai (sh) pang langai hpra mung arau mai hti ai

  • Hti mat ai ni hpe bawngban u. Sumla ni hte laika man lawu hta nga ai ga san ni hpe jailang u. Matsun da ai Chyum daw ni hpe htap htuk ai hku hti nna bawngban u. Grau chang hkra ka da ai ga baw kaji ni gaw, madung ga san a mahtai re ai lam dan dawng hkra tsun dan u

  • “Kahtap Nna Hkaja Yu U” ngu ai lawk lawm yang rau hti nna, na a Chyum ga sharin hpe dai matsun ga ni hkan sa na matu n-gun jaw u

^ စာပိုဒ်၊ 3 Online hta mara da ai gaw hpang jahtum gram (update) da ai laika buk re.