Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Hkaw Tsun Ladat Ni

Hkaw Tsun Ladat Ni

bhs-Chyum Laika Anhte Hpe Hpa Sharin Ya Ai Kun?

Ga San: Karai Kasang anhte hpe jaw ai kaja htum kumhpa gaw hpa rai kun?

Chyum Daw: Yaw. 3:⁠16

Garan: Ndai laika buk hta, (bhs daw 5 hpe madun) Karai Kasang gaw Yesu hpe mungkan ga de sa nna, anhte a matu hpa majaw si hkam shangun ai hte anhte gara hku chyeju dum mai ai lam tsun dan da ai.

T-36, Karai Kasang A Mungdan Gaw Hpa Rai Ta?

Ga San: [Garan laika a shawng na man hpe madun u.] Nang gara hku chye na ai kun: Karai Kasang A Mungdan gaw myit masin kata hta nga ai lama ma kun, maumwi langai sha rai kun, (sh) sumsing lamu hta nga ai asuya kun?

Chyum Daw: Dan. 2:44; Esa. 9:6

Garan: Karai Kasang A Mungdan gaw, na a matu akyu nga ai hpe ndai garan laika hta tsun dan da ai.

Myit Dum Poi Saw Shaga Ai Lam

Garan: Grai ahkyak ai lamang hpe lung na matu, saw shaga laika sa garan ai re. (Saw shaga laika hpe jaw u.) April 11 hta mungkan ting na masha wan law law gaw, Yesu si ai myit dum poi hpe lung na matu sa hkrum zup na re. Ndai lamang hta Yesu si ai majaw, anhte ni hpa akyu lu na ngu ai mungga hpe, manu jahpu n jaw ra ai sha madat lu na re. Ndai saw shaga laika hta aten hte shara hpe madun da ai. Nang hpe mung saw shaga ga ai.

NA A HKAW TSUN LADAT HPE HKYEN LAJANG U

Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang na matu, shawng na laika man hta lawm ai hkaw tsun ladat ni hpe akyu jashawn u.