Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Ma Ni Awng Dang Na Matu, Kanu Kawa Ni Kaja Htum Ahkaw Ahkang Jaw U

Ma Ni Awng Dang Na Matu, Kanu Kawa Ni Kaja Htum Ahkaw Ahkang Jaw U

Karai Kasang hpe hkrit hkungga ai kanu kawa ni gaw, shanhte a ma ni Yehowa hpe sadi dung let, magam gun na hpe mu mayu ma ai. Ma chyangai aten kaw nna, shanhte a salum hta mungga hpe bang ya yang she, ma ni gaw sharawng awng let magam gun lu na re. (Trj 6:7; Gsh 22:6) Dai hku galaw na matu, sak jaw ra ai lam ni nga na kun? Teng sha nga ai! Raitim, dai hku galaw yang shaman chyeju lu na re.​—⁠3Yh 4.

Yosep hte Mari kaw nna, kanu kawa ni sharin la mai ai. Shanhte gaw shakut shaja ra nna gumhpraw htum ai raitim, “Shalai wa ai poi ten du jang, shaning shagu Yerusalem mare de sa ma ai.” (Luk 2:41) Yosep hte Mari gaw, shanhte a dinghku hpe Yehowa hte ni htep hkra galaw ai hpe ahkyak htum tawn wa ai. Dai hte maren, dai ni aten na kanu kawa ni mung, shanhte a ma ni hpe tsun shaga ai lam hte kasi madun ai hku nna, jaw ai hku matsun ya na matu ahkaw ahkang yawng la ra ai.​—⁠Shk 127:3-5.

AHKAW AHKANG YAWNG HPE SHANHTE LA, NGU AI VIDEO HPE YU NGUT AI HPANG LAWU NA GA SAN NI HPE HTAI YU U:

  • Jon hte Sharon Shila gaw, dinghku masha law wa ai shaloi pyi, gara hku nna Karai a magam hpe shawng tawn wa ai kun?

  • Kanu Kawa ni gaw, shanhte a ma langai hpra a masa hta hkan nna, n bung ai ladat hte hpa majaw sharin ya ra ai kun?

  • Kanu Kawa ni gaw shanhte a ma ni, makam masham chyam dinglik hkum ai shaloi, hkamjan lu hkra gara hku hkyen lajang da ya mai ai kun?

  • Ma ni wenyi lam hta galu kaba wa hkra karum ya na matu, Yehowa a uhpung kaw nna lajang da ya ai, gara hkingrai ni hpe nang lang nga sai kun?

Yehowa a magam gun ai hpe dinghku hta ahkyak shatai u