Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni | Shakawn Kungdawn 34-37

Yehowa Hpe Shamyet Shanat Nga Nna Kaja Ai Amu Galaw U

Yehowa Hpe Shamyet Shanat Nga Nna Kaja Ai Amu Galaw U

“N hkru ai amu galaw ai ni hpe, hkum manawn”

37:​1, 2

  • Nhkru ai masha ni a awng dang lam a majaw, Yehowa a magam gun ai lam kaw nna shai mat na ahkang hkum jaw. Wenyi bandung ni hte shaman chyeju ni hpe sha myit maju jung nga u

“Yehowa hpe shamyet shanat nga nna kaja ai amu galaw u”

37:3

  • Ntsen ai myit (sh) myit tsang lam ni hpe tawt lai lu hkra Yehowa nang hpe karum ya na hpe kam u. Matut nna sadi dung lu hkra shi karum ya na

  • Karai Kasang a Mungdan kabu gara shiga hkaw tsun ai lam hta bungli law nga u

“Yehowa hta sharawng awng nga nna”

37:4

  • Yehowa hpe grau chye chyang wa hkra bandung tawn nna Karai a Mungga hpe hti sumru na matu aten chyarang galaw da u

“Na a lam Yehowa hpe ap ya u”

37:​5, 6

  • Manghkang yawng hpe lu hparan hkra Yehowa nang hpe karum ya na hpe tsep kawp kam u

  • Ning hkap ai lam, n teng n man tsun ai lam, zingri zingrat ai lam ni hkrum wa ai shaloi, kaja ai lailen matut nga hkra shakut u

“Yehowa a man e amu sha nga nna shi hpe ala nga u”

37:​7-9

  • Atsawm n myit yu ai sha galaw ai gaw na a ngwi pyaw lam hte wenyi lam hpe hten za shangun chye ai majaw dai hpe koi u

“Myit gyip ai ni mahtang lamu ga hpe madu lu” na

37:​10, 11

  • Nang hkrum nga ai n tara ai lam yawng hpe Yehowa yeng seng kau na aten du hkra shagrit shanem let la nga nna myit gyip ai lam madun u

  • Hpunau nauna shada madi shadaw ya u, mungkan nnan hta lu na shaman chyeju ni hpe tsun dan nna, myit daw nga ai ni hpe myit shalan ya u

Meshia Mungdan gaw nhtum nwoi ai shaman chyeju ni hpe jaw na