Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Tsun Shaga Ladat Ni

Tsun Shaga Ladat Ni

●○○ HKAW TSUN TEN

Ga San: Dinghku ngang grin hkra, madu jan madu wa gara hku galaw ra ai kun?

Chyum Daw: Ehp 5:33

Matut Mahkai: Lit la chye ai ma ni byin wa hkra, kanu kawa ni gara hku galaw na kun?

○●○ SHAWNG NNAN BAI KAWAN

Ga San: Lit la chye ai ma ni byin wa hkra, kanu kawa ni gara hku galaw na kun?

Chyum Daw: Gsh 22:6

Matut Mahkai: Ramma ni manghkang ni hpe gara hku koi lu na kun?

○○● No.2 LANG BAI KAWAN

Ga San: Ramma ni manghkang ni hpe gara hku koi lu na kun?

Chyum Daw: Gsh 4:5, 6

Matut Mahkai: Shani shagu na asak hkrung lam a matu, nyan hpaji gara kaw tam mai ai kun?