Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni | ESAIA 38-42

Hki Ba Ai Wa Hpe Yehowa N-gun Atsam Jaw

Hki Ba Ai Wa Hpe Yehowa N-gun Atsam Jaw

40:​29-31

  • Ntsa de lung nna bung ai kahtet ai nbung lam hku hkan nna, kalang ni gaw hkyinghkum law law pyen nga lu ai. Kahtet ai nbung lam langai hpe mu dat ai hte dai hta pyen shang ai shaloi, dai nbung gaw shi hpe grau grau tsaw ai de woi mat ai. Tsaw ai shara de du ai shaloi mung, kaga kahtet ai nbung lam langai de bai sa chye ma ai

  • Karai Kasang jaw ai n-gun atsam lu yang, Karai hpe matut nawku lu na lam hpe, n-gun nau n shadat ra ai sha grai tsawm hkra lu pyen ai kalang ni a ga shadawn gaw madun nga ai